" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2565

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2565

2. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

4. หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานการเงิน

ข้อมูลโดย สำนักการคลัง