" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 (รวมทั้งเล่ม)
สารบัญ