" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

สารบัญ

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานรายละเอียดประมารการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      - แผนงานงบกลาง
      - งบกลาง

     - แผนงานบริหารงานทั่วไป
     - งานบริหารทั่วไป
     - งานวางแผนสถิติและวิชาการ
     - งานบริหารงานคลัง

    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
     - งานเทศกิจ

    - แผนงานการศึกษา
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
     - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
     - งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

    - แผนงานสาธารณสุข
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
     - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
     - งานศูนย์บริการสาธารณสุข

    - แผนงานเคหะและชุมชน
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
     - งานสวนสาธารณะ
     - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     - งานบำบัดน้ำเสีย

    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

    - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     - งานกีฬาและนันทนาการ
     - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
     - งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
     - งานก่อสร้าง

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 1

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 2

 ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ