" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) รวมเล่ม