" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

2021 02

กองสวัสดิการสังคม (11) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ      งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับกลาง เป็นผู้บังคับบัญชาและแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย 8 งาน ดังนี้

1. งานธุรการ

1. งานสารบรรณ ของหน่วยงาน
2. งานดูแลรักษา จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3. การประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
4. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
6. งานจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
8. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
9. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
10. งานสวัสดิการต่าง ๆ
11. งานจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ระเบียบ
12. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล – พนักงานจ้าง
13. งานกิจกรรม 5 ส
14. งานบริหารงานบุคคลของกองสวัสดิการสังคม
15. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเงินและบัญชี

1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสั่งแทนตั๋วเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชีทำรายงานการบัญชี
2. งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกอง เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
3. งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกอง
4. รับผิดชอบการเก็บการเบิกพัสดุสำนักงาน
5. งานดูแลรักษาและเตรียมประสานงานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
6. งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
7. งานจัดทำคำสั่ง และประกาศเกี่ยวกับงานพัสดุ
8. งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. งานระบบสารสนเทศ    

1. งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป
2. งานทางระบบงานคอมพิวเตอร์
3. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์จัดระบบและวางแผนประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
4. งานส่งเสริม แนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
5. งานศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

4.1 งานสังคมสงเคราะห์

1. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
2. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
3. งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์
4. งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
5. งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
6. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
7. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
8. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
9. งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

1. งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
2. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน และงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

5.1 งานพัฒนาชุมชน

1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน
4. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
5. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล
6 งานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนชุมชนเมือง
7. งานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลชุมชน
8. งานการปฏิบัติ งานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสตรีและคนชรา
3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมประสานงานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและส่งเสริมการประสานงานระหว่างองค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นศูนย์ข้อมูลการพัฒนาด้านสังคมของเทศบาล ประสานการจัดทำแผน งานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมของเทศบาลปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

6.1 งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

1. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่สังคมในด้านสวัสดิการสังคม
2. งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้มาขอรับคำปรึกษา
3. งานจัดระเบียบชุมชน
4. งานสำรวจ สภาพปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของชุมชน
5. งานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
6. งานสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติ
7. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ เด็กและเยาวชน
8. งานการปฏิบัติ งานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
9. งานส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ตามนโยบายรัฐบาล
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png6.png4.png2.png9.png
วันนี้618
เมื่อวานนี้601
อาทิตย์นี้618
เดือนนี้27565
รวม476429

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน  
แบบประเมินความเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภายใน