" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
01
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายให้นายพงษศักดิ์ มูลสาร , นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 (โฆษก ศบค.) และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ศูนย์กักตัวเทศบาลนครอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Pr/กราฟิก.สยามกมล
ข่าว.ขนิษฐวดี / ภาพ. ชาญชัย
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร