" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสราวุฒิ  นิลรัตน์ศิริกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี

และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวันเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดสุทัศนาราม
ภายในงานประกอบด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ การฟ้อนเชิดชูเกียรติ ลำกลอนเชิดชูเกียรติ พิธีวางขันหมากเบ็ง และกล่าวเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคำ ผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการให้กับจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยการมอบที่ดินเป็นมรดกตกทอดให้เป็นประโยชน์ของแผ่นดิน ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ และสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ,โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 
#บรรเทาทุกข์น้ำท่วมนครอุบลไม่ทิ้งกัน
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร