" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้ นายธรรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Pr.จันทนิภา
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.สยามกมล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร