" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำรถเก็บตัวอย่าง ชีวนิรภัยพระราชทานในการออกปฎิบัติงานคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด–19 ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
จึงขอเชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี เพื่อค้นหาผู้ป่วยและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง (ฝั่งถนนสุริยาตร์)

 ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ลานหน้าอนุบาล รร.อัสสัมชัญ

อย่าลืมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริง
 -เซ็นสำเนาถูกต้อง
 -เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 -เขียนที่อยู่ที่ท่านพักอาศัยอยู่จริง

Pr.กิตติยา/ข่าว.ภูวรรณ/Banner.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร