" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มีความห่วงใย พี่น้องประชาชน จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำรถเก็บตัวอย่าง ชีวนิรภัยพระราชทานในการออกปฎิบัติงานตรวจผู้ป่วยเชิงรุกหาเชื้อไวรัส COVID–19 ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง (ฝั่งถนนสุริยาตร์)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ข่าว.กิตติยา/ภาพ.อิศร/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร