" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ และเลขานุการกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และทันเหตุการณ์ รวมทั้งการบริหารจัดการกองทุนโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Pr.กิตติยา/กราฟิก.วิภารัตน์
ภาพ.อัครพงษ์,กิตติยา,อิศร
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร