" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เยี่ยมและมอบกำลังใจแก่ผู้สูงวัยใน “โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวม” โดยจัดกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การฟ้อนรำ การพัฒนาฝีมือจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ผู้สูงวัยมีรายได้ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้ผู้สูงวัยได้รับการพัฒนาความรู้ อารมณ์ จิตใจผ่องแผ้วเบิกบาน และเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดพระธาตุหนองบัว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

ข่าว.จันทนิภา
ภาพ.ชาญชัย/อัครพงษ์
กราฟิก.สยามกมล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#เทศบาลนครอุบลราชธานี
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร