" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ. 2564-2570