" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ค่านิยมเทศบาลนคนรอุบลราชธานี

            IMG 8819         

              ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ได้กำหนดให้หน่วยงานได้แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการที่จะให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น  นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จึงได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์  คูณผล  รองนายกเทศมนตรี  ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง ค่านิยมเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้มีการประกาศในการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

1459103

1459098

1459084

1459085