" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

•• สถิติผู้ใช้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue ••

TraffyFoudue 01

Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาทางเท้า และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้

:: แบบรายงานสถิติในโปรแกรม ::

:: แบบรายงานสถิติแบบ Google

 

สถิติผู้ใช้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดู) เทศบาลนครอุบลราชธานี

จุดเด่นของ Traffy Fondue คือ

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ
 2. เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 3. มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ
 4. มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา
 5. บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน
 6. หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้

ประโยชน์ของ Traffy Fondue

ประโยชน์สำหรับประชาชน

 • มีช่องทางการแจ้งข้อมูลปัญหาเมือง
 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้
 • เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง

ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน

 • รับทราบปัญหาของประชาชน
 • ได้รับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแก้ปัญหา
 • เห็นภาพรวมของปัญหา
 • นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลช่วยในการวางแผนของบประมาณบำรุงรักษา
 • ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลความน่าอยู่ของเมือง
 • มีระบบช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าเช่น การมอบหมาย การแจ้งเตือน การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Dowmload Application :
 App Store
 Google Play