" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

สรุปปริมาณน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ลำดับที่ เดือน ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (ลบ.ม./วัน)

ปริมาณน้ำเสียเข้าฯ สะสม

หมายเหตุ
ต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย (ลบ.ม./เดือน)
1 1-31 ตุลาคม 2563 13,719.00 29,459.00 17,156.00 531,847.00  
2 1-30 พฤศจิกายน 2563 11,419.00 16,086.00 12,712.00 381,350.00  
3 1-31 ธันวาคม 2563 9,497.00 14,440.00 11,290.00 349,977.00  
4 1-31 มกราคม 2564 8,906.00 11,840.00 10,575.00 327,838.00  
5 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 7,178.00 12,380.00 10,166.00 284,646.00  
6 1-31 มีนาคม 2564 9,217.00 13,183.00 10,441.00 323,698.00  
7 1-30 เมษายน 2564 9,010.00 13,722.00 10,064.00 301,907.00  
8 1-31 พฤษภาคม 2564 8,537.00 13,857.00 9,820.00 304,423.00  
9 1-30 มิถุนายน 2564 7,737.00 14,799.00 9,572.00 287,159.00  
10 1-31 กรกฎาคม 2564 7,012.00 25,843.00 10,344.00 320,675.00  
11 1-31 สิงหาคม 2564 6,790.00 20,160.00 1,058,732.00 328,207.00  
12 1-30 กันยายน 2564 10,235.00 21,939.00 17,045.00 460,207.00  
รวมปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯ 12 เดือน มีค่าเท่ากับ 4,201,934.00  

 

 

 

 

สรุปปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯและสรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯและสรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำปี งบประมาณ 2563