" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

:: จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมการดำเนินกิจการตลาด ::

 1. กิจกรรมการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในตลาดสด
 2. กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
 3. กิจกรรมตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
 4. กิจกรรมตรวจประเมินเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดสด (ด้านกายภาพและเคมี)
 5. กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
 6. กิจกรรมล้างตลาดประจำสัปดาห์
 7. กิจกรรมตรวจป้ายราคาสินค้าในตลาดสดเทศบาลนครอุบลราชธานี
 8. กิจกรรมผลการแจกน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์ (EM)
 9. กิจกรรมตรวจสอบบ่อดักไขมันในตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
 10. กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลนครอุบลราชธานี
 11. กิจกรรมตรวจตราชั่งของผู้ค้า
 12. กิจกรรมตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
 13. กิจกรรมตรวจประเมินเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดสด (ด้านเคมี)
 14. กิจกรรมตรวจตาชั่งผู้ค้าตลาดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี