" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ข้อมูลโครงสร้างการ

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสวนสาธารณะห้วยม่วง (ฝั่งถนนแจ้งสนิท)
 
สาระสำคัญ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน   มิถุนายน  2566