" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ข้อมูลโครงสร้างการ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
สาระสำคัญ

       เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

 

1. ชื่อโครงการ

1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนพิชิตรังสรรค์

2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 40 

3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 42 

4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเขื่อนธานี 1

5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสุขาอุปถัมภ์

6. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนธรรมวิถี

7. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา-สิ้นสุดเขตเทศบาล)

8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 12.1,12.2,12.3

ระยะเวลาดำเนินการ   มิถุนายน - กันยายน 2566