" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
 •  มกราคม 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ 4 1 5   10 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง           ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด 1       1 ช่าง
ต้นไม้           สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น 4       4 สาธารณสุข
สัตว์     2   2 สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ     3   3 สำนักปลัด / ช่าง
ถนน     5   5 ช่าง
ทางเท้า     5   5 ช่าง
ไฟฟ้า 2   13   15 ช่าง
ความสะอาด     6   6 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 11 1 39   51  
             
 • กุมภาพันธ์ 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ    1  1     สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ 2 1 2   10 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง           ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด         1 ช่าง
ต้นไม้  1  1       สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น         4 สาธารณสุข
สัตว์         2 สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ  1   1   3 สำนักปลัด / ช่าง
ถนน   1 3   5 ช่าง
ทางเท้า  1  2 1   5 ช่าง
ไฟฟ้า    1 9   15 ช่าง
ความสะอาด  5   7   6 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 9 7 24   40  
             
 • มีนาคม 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ           ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง           ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด 1       1 ช่าง
ต้นไม้           สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ           สำนักปลัด / ช่าง
ถนน    1 3   4 ช่าง
ทางเท้า           ช่าง
ไฟฟ้า    1     1 ช่าง
ความสะอาด  1       1 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 2 2 3   7  
             
 • เมษายน 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ  2    3    5 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง      1    1 ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด           ช่าง
ต้นไม้     1    1 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น     1    1 สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ           สำนักปลัด / ช่าง
ถนน   1     1 ช่าง
ทางเท้า      2   2 ช่าง
ไฟฟ้า      8   8 ช่าง
ความสะอาด      6   6 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 2 1 22   25  
             
 • พฤษภาคม 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ  2    8    10 สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ  1  1  6  2  10 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง  1  1      2 ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด           ช่าง
ต้นไม้           สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ     2   2 สำนักปลัด / ช่าง
ถนน   1 1   2 ช่าง
ทางเท้า    1 2   3 ช่าง
ไฟฟ้า      13   13 ช่าง
ความสะอาด           สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 4 4 32  2 42  
             
 • มิถุนายน 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ 2 6 12   20 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง           ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด   1 1    2 ช่าง
ต้นไม้      4    4 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์    1      1 สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ  3   2   5 สำนักปลัด / ช่าง
ถนน           ช่าง
ทางเท้า  2       2 ช่าง
ไฟฟ้า           ช่าง
ความสะอาด  4  1 6    11 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 11 9 25   45  
             
 • กรกฏาคม 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ  1 7 1   9 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง   1     1 ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด   1  1    2 ช่าง
ต้นไม้   1  1    2 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ  1       1 สำนักปลัด / ช่าง
ถนน           ช่าง
ทางเท้า   3 1   4 ช่าง
ไฟฟ้า   3 4   7 ช่าง
ความสะอาด  2        2 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 4 16 8   28  
             
 • สิงหาคม 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ 3 13 11  2 29 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง   1     1 ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด   1 1   2 ช่าง
ต้นไม้    1 2   3 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น  1  1 1   3 สาธารณสุข
สัตว์    1     1 สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ  3   2   5 สำนักปลัด / ช่าง
ถนน           ช่าง
ทางเท้า    4 2   6 ช่าง
ไฟฟ้า 1   15   16 ช่าง
ความสะอาด 4  6 1    11 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 12 28 35 2 77  
             
 • กันยายน 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ 6 2 5  5 18 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง           ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด           ช่าง
ต้นไม้      5   5 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ  1  1    3 5 สำนักปลัด / ช่าง
ถนน   9 4    13 ช่าง
ทางเท้า   2 1   3 ช่าง
ไฟฟ้า   1 14 1 16 ช่าง
ความสะอาด  5 1  14    20 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 12 14 43  9 80  
             

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บริการประชาชนออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป
 • TAX
 • SERVICE IT

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png9.png5.png7.png6.png7.png
วันนี้1544
เมื่อวานนี้617
อาทิตย์นี้2161
เดือนนี้3084
รวม195767

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

8
ท่าน