" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
 • ตุลาคม 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ  1 4 5   10 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง           ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด     1   1 ช่าง
ต้นไม้ 2   1    3 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ           สำนักปลัด / ช่าง
ถนน   1  1   2 ช่าง
ทางเท้า           ช่าง
ไฟฟ้า   5 16   21 ช่าง
ความสะอาด 6       6 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 9 10 24   43  
             
 •  พฤศจิกายน 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ   1 5 4 10 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง     1   1 ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด           ช่าง
ต้นไม้     2   2 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น      1    1 สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ           สำนักปลัด / ช่าง
ถนน    2     2 ช่าง
ทางเท้า           ช่าง
ไฟฟ้า  1   14   15 ช่าง
ความสะอาด   2 4   6 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 1 5 27 4
37  
             
 • ธันวาคม 2564
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ  1 2 4   7 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง           ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด     1   1 ช่าง
ต้นไม้           สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ   1     1 สำนักปลัด / ช่าง
ถนน   2  1   3 ช่าง
ทางเท้า  1       1 ช่าง
ไฟฟ้า     3   3 ช่าง
ความสะอาด      5    5 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 2 5 14   21  
             
 •  มกราคม 2565
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ 1 4 4 1 10 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง           ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด           ช่าง
ต้นไม้           สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ  2       2 สำนักปลัด / ช่าง
ถนน    3     3 ช่าง
ทางเท้า    2 1   3 ช่าง
ไฟฟ้า    1 6   7 ช่าง
ความสะอาด   1 7   8 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 3 10 18 1
33  
             
 • กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ   2 5  1 8 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง     1   1 ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด     1   1 ช่าง
ต้นไม้           สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์     1   1 สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ           สำนักปลัด / ช่าง
ถนน   1     1 ช่าง
ทางเท้า   1     1 ช่าง
ไฟฟ้า 1 7 3   11 ช่าง
ความสะอาด 1        1 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 2 11 11 1 25  
             
 •  มีนาคม 2565
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ   9 3   11 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง           ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด      2    2 ช่าง
ต้นไม้      1    1 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ           สำนักปลัด / ช่าง
ถนน     2   2 ช่าง
ทางเท้า    2 1   3 ช่าง
ไฟฟ้า   1 11   12 ช่าง
ความสะอาด     3   3 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 0 12 23   34  
             
 • พฤษภาคม 2565
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ  1 8 2   11 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง           ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด    2     2 ช่าง
ต้นไม้    2  1    3 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์    1     1 สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ           สำนักปลัด / ช่าง
ถนน   4  1   5 ช่าง
ทางเท้า   1     1 ช่าง
ไฟฟ้า   2 3   5 ช่าง
ความสะอาด 4 2     6 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 5 22 7   34  
             
 •  มิถุนายน 2565
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ 6 5 1   12 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง     1    1 ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด           ช่าง
ต้นไม้   7     7 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น  1        1 สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ           สำนักปลัด / ช่าง
ถนน  1 8 3   12 ช่าง
ทางเท้า  4 3 3   10 ช่าง
ไฟฟ้า  1 8 16  2 29  
ความสะอาด  11   4   15 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 24 31 28  2 87  
             
 • กรกฏาคม 2565
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ 2 8 2  5 17 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง           ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด           ช่าง
ต้นไม้   1 4   5 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์    1     1 สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ           สำนักปลัด / ช่าง
ถนน  1 6 9   16 ช่าง
ทางเท้า   1 2   3 ช่าง
ไฟฟ้า     11 3 14 ช่าง
ความสะอาด 2 3  12  2 19 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 5 20 40  10 75  
             
 • สิงหาคม 2565
ประเภท รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่เกี่ยวข้อง รายงานใหม่รวม หน่วยงานรับผิดชอบ
ความช่วยเหลือ           สำนักปลัด / ช่าง / สาธารณสุข
อื่นๆ 4 1 2  6 13 ทุกหน่วยงาน
จุดเสี่ยง     1    1 ช่าง / สาธารณสุข
เผาในลานโล่ง           สาธารณสุข
อุปกรณ์ชำรุด           ช่าง
ต้นไม้     2   2 สำนักปลัด / ช่าง
กลิ่น           สาธารณสุข
สัตว์           สาธารณสุข
จราจร / จอดรถ           สำนักปลัด / ช่าง
ถนน 12 15 18  8 53 ช่าง
ทางเท้า 1   2  4 7 ช่าง
ไฟฟ้า 7 5 15 33 60  
ความสะอาด 2  8 8  11 29 สาธารณสุข
รวมทั้งหมด 26 29 48

 62

165  
             

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บริการประชาชนออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป
 • TAX
 • SERVICE IT

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png9.png1.png4.png7.png5.png
วันนี้792
เมื่อวานนี้753
อาทิตย์นี้2663
เดือนนี้20668
รวม191475

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

4
ท่าน