" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เดือน ประเภทเรื่องร้องเรียน จำนวน แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตุลาคม 2563
 1. ร้องเรียนโครงสร้างพื้นฐาน (คลองสาธารณประโยชน์, กิ่งไม้, ต้นไม้)
 2. หตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานประกอบการ
 3. ห้องน้ำอาคารอารยสถาปัตย์
 4. การจัดระเบียบสังคม
2
5
1
1
1
-
-
1
1
5
1
-
พฤศจิกายน 2563
 1. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานประกอบการ
 2. ห้องน้ำอาคารอารยสถาปัตย์
 3. ร้องเรียนโครงสร้างพื้นฐาน (คลองสาธารณประโยชน์, กิ่งไม้, ต้นไม้)
 4. การขอใช้สถานที่ในความรับผิดชอบ
 5. การให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน
10
1
3
1
2

-
-
2
1
2

10
1
1
-
-
ธันวาคม 2563
 1. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์เลี้ยง
 2. การตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำนำ้ร้อนที่ใช้ก๊าซ
 3. การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดัดแปลงพื้นที่จอดรถยนต์เป็นที่จำหน่ายสินค้า
 4. เหตุเดือดร้อนจากโรงชำแหละสัตว์
 5. เหตุเดือดร้อนจากโรงชำแหละสัตว์
 6. เหตุเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนน
1
1
1
1
5
1
1
1
-
1
-
-
-
-
1
-
5
1
มกราคม 2564
 1. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานประกอบการ
 2. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากการเผาถ่าน
 3. ร้องเรียนโครงสร้างพื้นฐาน (คลองสาธารณประธยชน์, ตัดกิ่งต้นไม้)
 4. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์เลี้ยง
 5. การแก้ไขปัญหาที่ดินแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
 6. ขอให้พิจารณาเปิดถนนคนเดิน
 7. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต่อเติมอาคาร
 8. ขอความช่วยเหลือต่อเติมทางเข้าสนามบินนานาชาติ
 9. การจัดระเบียบทางสังคม
 10. เหตุเดือดร้อนจากโรงชำแหละสัตว์
 10
3
3
2
1
1
1
1
1
1

-
-
2
-
-
1
1
1
1
-

 10
3
1
2
1
-
-
-
-
1
กุมภาพันธ์ 2564
 1. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานประกอบการ
 2. เหตุเดือดร้อนจากโรงชำแหละสัตว์
 3. ขอความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของกักขัง ไม่ดูแล
 4. ร้องเรียนโครงสร้างพื้นฐาน (สัญญาไฟจราจร, ท่อระบายน้ำ)
 5. การจัดระเบียบสังคม
 6. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากการเผาถ่าน
6
2
1
3
1
1
-
-
-
3
1
-
6
2
1
-
-
1
มีนาคม 2564
 1. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานประกอบการ
 2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดัดแปลงพื้นจอดรถยนต์เป็นที่จำหน่ายสินค้า
 6
1
-
-
6
1
เมษายน 2564
 1. ส่งประกวดรับสมัครผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงฯ (ปิดประกาศ)
 2. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานประกอบการ
 3. การจัดระเบียบสังคม
 4. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากเพื่อนบ้าน
 5. ขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 6. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถมดิน
 7. เหตุเดือดร้อนจากการปิดถนน
1
2
3
1
1
1
1
1
-
3
-
-
-
-
-
2
-
1
1
1
1

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร