" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

เดือนปี (พ.ศ.)

การแจ้ง

เกิด

การแจ้ง

ตาย

ย้าย

เข้า

ย้าย

ออก

แก้ไข คัดและรับรอง การออก ทำบัตร

รายการทะบียน

ราษฎร

เอกสาร เลขหมายประจำบ้าน ประจำตัวประชาชน
 ตุลาคม 2563 487 288 128 201 221 2,777 11 1,023
 พฤศจิกายน 2563 437 258 142 218 241 1,944 4 1,324
 ธันวาคม 2563  424 283 134 187 162 960 19 1,143
 มกราคม 2564 332 279 145 200 191 3,145 10 977
 กุมภาพันธ์ 2564 299 229 105 139 119 1,939 10 1,256
 มีนาคม 2564 415 286 215 368 263 6,830 63 1,357
 เมษายน 2564 450 283 205 255 326 2,310 7 1,005
พฤษภาคม 2564 391 255 156 217 242 566 11 1,010
มิถุนายน 2564  407 265 179 287 246 956 17 1,080
กรกฎาคม 2564 447 233 231 170 189 1,433 14 840
สิงหาคม 2564  494   38 132   187  137  827  14  1,096
                 
                 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร