" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 เดือน  ส่งน้ำในเขต จับสัตว์อันตราย สนับสนุน ตัดต้นไม้ เหตุเพลิง เหตุจาก เหตุจาก
มีพิษต่างๆ กิจการอื่นๆ   ไหม้บ้าน การเผาขยะ ไฟไหม้สายไฟ 
 มิถุนายน 2564 13 18 37 9 1 1 8
               
               
               

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร