" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประจำปี 2564

 ประจำเดือน   ขึ้นทะเบียน  ขึ้นทะเบียน  รับลงทะเบียนรับสิทธิ์
 รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล็กดูเด็กแรกเกิด
 มกราคม 147 7 28
 กุมภาพันธ์  55 9 17
 มีนาคม  53 4 23
 เมษายน  34 9 15
 พฤษภาคม  25 1 13
 มิถุนายน  36 5 12
 กรกฎาคม   31  5  13
 สิงหาคม 33  4  21
 กันยายน 56  7 16

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร