" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

 ประจำปีงบประมาณ 2564

  • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
  • แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
  • ความเสียงเทศบาล(คณะกรรมการความเสี่ยง)
  • แนวทางการประเมินความเสี่ยง
  • ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง

 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร