" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2565
ครั้งที่  2/2565
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
วาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
วาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
   

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • ประกาศนโยบายของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ

สำนักคลัง

 • การเปรียบเทียบรายงานรายรับ ประจำปี 2565 เทียบปี 2564 รายงาน  ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • แผนการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

สำนักการศึกษา

 • การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (10-23 กุมภาพันธ์ 2565)

สำนักช่าง

 • สถติการให้บริการงานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร ข้อมูลเดือนมกราคม 2565
 • สรุปโครงการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

กองสวัสดิการสังคม

 • รายงานผลการปฏิบัติงานกองสาธารณสุข
 • รายงานสถานการณ์ COVID-19

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม -  ๒๕ มกราคา ๒๕๖๕

วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
    -
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
     

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png3.png4.png4.png6.png7.png4.png
วันนี้646
เมื่อวานนี้1167
อาทิตย์นี้1813
เดือนนี้9581
รวม344674

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

7
ท่าน

{modal}

123456798

{/modal}

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน