" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2565
ครั้งที่  5/2565
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
วาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
วาระที่ 3
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
   

สำนักคลัง

 • รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • รายงานการติดตามและประเมินโครงการประจำเดือนเมษายน 2565
 • รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (LPA)
 • ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักการศึกษา

 • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในกิจกรรมตรวจ ATK ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • ประเมินสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักช่าง

 • สถิติการให้บริการงานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร ข้อมูลเดือนเมษายน 2565
 • สรุปโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • รายงานผลการตรวจ ATK ก่อนเปิดภาคเรียน และมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ในโรงเรียน
 • รายงานสถานการณ์ COVID-๑๙ ในจังหวัดอุบลราชธานี

กองสวัสดิการสังคม

 • รายงานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนเมษายน 2565
 • การเลือกคณะกรรมการชุมชน

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี
  ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 -  23 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
   

สำนักช่าง

 • -โครงการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
     

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บริการประชาชนออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป
 • TAX
 • SERVICE IT

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png9.png5.png8.png0.png5.png
วันนี้1582
เมื่อวานนี้617
อาทิตย์นี้2199
เดือนนี้3122
รวม195805

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

6
ท่าน