" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2564
ครั้งที่  2/2564
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
 • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 1 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
   

กองวิชาการและแผนงาน

 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานการติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักการศึกษา

 • การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพ.ศ. 2564
 • การแข่งขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัด ปี 2564 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564
  ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 • การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
  โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2564
 • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 25 มกราคม 2564
 • สรุปรายงานการสั่งจองเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

สำนักการช่าง

 • รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
     
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
     

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร