" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2564
ครั้งที่  3/2564
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
  • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 1 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
   

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • รายงานการติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักการศึกษา

  • การจัดงานประเพณีสงกรารต์วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2564 (12-15 เมษายน 2564)

สำนักการช่าง

  • รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

กองการเจ้าหน้าที่

  • การเลื่อนระดับ
  • การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำนักปลัดเทศบาล

  • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี
    ระหว่างวันที่ 26 มกราาคม – 25 มีนาคม 2564
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
     
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
     

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร