" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
   

๓.๑ สำนักคลัง

 • รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๓.๒ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • รายงานการติดตามและประเมินโครงการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
 • การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

๓.๓ สำนักการศึกษา

 • การเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรณษาประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓.๔ สำนักช่าง

 • ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี

๓.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • รายงานการลงพื้นที่ตามโครงการนครอุบลเมืองสะอาด
 • การควบคุมโรค Covid - ๑๙ และโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

๓.๖ กองสวัสดิการสังคม

 • การเลือกคณะกรรมการชุมชน
 • การปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Thai QM ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๗ สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี
  ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ -  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
   

๔.๑ สำนักปลัดเทศบาล

 • การจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
     

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป
 • TAX
 • SERVICE IT

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png5.png8.png1.png3.png6.png
วันนี้183
เมื่อวานนี้555
อาทิตย์นี้4100
เดือนนี้9336
รวม158136

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน