" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2564
ครั้งที่  4/2564
วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
 • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 3 ราย
วาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
วาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
   

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานการติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักการศึกษา

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
 • ขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
 • ปิดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด – 19  ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564
 • เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 (วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2564) ณ บริเวณวัดมหาวนาราม(พระอารามหลวง)
 • ประกาศงดการดำเนินการโครงการถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 15 (เมษายน - กันยายน 2564)

สำนักการช่าง

 • รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • โครงการจัดตั้งศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี
  ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2564
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
   
 •  
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
     

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร