" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2564
ครั้งที่  6/2564
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
วาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
วาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
   

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานการติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA
 • ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

สำนักช่าง

 • รายงานความคืบหน้าการยกเลิกข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี กับองค์การจัดการน้ำเสีย

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี
  ระหว่างวันที่ 26 กรกฏาคม – 25 สิงหาคม 2564

กองสวัสดิการสังคม

 • ภารกิจของกองสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • การทำลายเอกสาร ของหน่วยงานภายในเทศบาล
 • การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
   
 •  
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
     

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป
 • TAX
 • SERVICE IT

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png6.png2.png9.png6.png6.png
วันนี้438
เมื่อวานนี้836
อาทิตย์นี้4387
เดือนนี้14166
รวม162966

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

6
ท่าน