Page 1 - 58
P. 1

พสกนิกรชาวอุบลราชธานี ร่วมรับเสด็จ
                              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                              เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

                          นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ชมรมคนรักในหลวง
                        จังหวัดอุบลราชธานี พี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานี ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                        ที่เสด็จพระราชด�าเนินผ่านเส้นทางไปประกอบพิธีพระราชกรณียกิจในจังหวัดอุบลราชธานี


                  ข่าว       www.cityub.go.th

                  นครอุบล

                  เ อก สารเ ผยแพร่ข่าวสารเ ทศบาลนครอุบลราชธานี
                     ปีที่ 22 ฉบับที่ 58 ประจำาเดือนพฤษภาคม 2559


    กำาลังใจ ไปถึงบ้าน ยามถึงที่

      นายกฯ แอน คนรุ่นใหม่ เอาใจใส่ทุกชุมชน มีความห่วงใย
    ความปรารถนาดีต่อพี่น้อง แต่ละชุมชน โดยเฉพาะขวัญและก�าลังใจ
    ที่ดี ส�าหรับผู้ป่วยพักฟื้น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด
    ที่ต้องการความเอาใจใส่และช่วยเหลือ เมื่อยามจ�าเป็นและเจ็บป่วย
      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผู้เข้าใจปัญหาความต้องการ
    ของประชาชน จึงมีภารกิจออกเยี่ยมให้ก�าลังใจ ไปยามถึงบ้าน พร้อมทีมงาน
    พยาบาล, อสม. ไปให้ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพ


                              ปั่นจักรยาน

                            “ปั่นกินลม ชมวิว
                           ชวนพิฆาตยุงลาย”


                          เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมออกกำาลังกาย
                          ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ
                          และร่วมทำากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อพี่น้อง
                          ประชาชนในการเชิญชวน ปั่นจักรยานกินลม
                              ชมวิว ชวนพิฆาตยุงลาย


             www.cityub.go.th
   ข่าว   นครอุบล              เจ้าของ : เทศบาลนครอุบลราชธานี  คณะที่ปรึกษา : คณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

                                               ผู้อ�านวยการกอง/หัวหน้างาน


                         จัดท�าโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร. 0-4524-6060-3 ต่อ 174
   1   2   3   4   5   6