Page 1 - 60
P. 1

ข่าว

    เอกสารเผยแพร่ข่าวสารเทศบาลนครอุบลราชธานี

    ปีที่ 22 ฉบับที่ 60 ประจำาเดือนสิงหาคม 2559
                2     “ผู้อำานวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 11”                นครอุบล
                      อบรม หลักสูตร


                                       12 สิงหาคม 2559


                                                     บริจาคโลหิตเพื่อถวาย

                                                     เป็นพระราชกุศลในวันแม่
                                  3


                 4     โครงการพัฒนาสตรี                         โครงสร้างแผนพัฒนา

                      และความเข้มแข็ง

                      ของครอบครัว
                                                      ด้านการศึกษา นายกแอน

                                                      สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
    มาตรการ 5 ป.
    กำาจัดยุงลาย
                        6     “รู้ไว้ใช่ว่า” พื้นที่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร จังหวัดอุบลราชธานี


                              จัดภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามและน่าอยู่

                              “ปอดหนึ่งของเมืองอุบลในสวนสาธารณะ”    5      เยี่ยมยาม        7     ร่วมประชุม รับฟังปัญหาอุปสรรค


                            ของผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งราชบุตร           ถามข่าว              เจ้าบ้านน้อยที่ดี สมัยที่ 2
                             เทศบาลนครอุบลราชธานี เตรียมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
                         8    เที่ยวสนุกกับบรรยากาศ               www.cityub.go.th
                             งานประเพณีออกพรรษา
                                                            เทศบาลนคร อุบลราชธานี
                          โครงการโรงเรียนลดโลกร้อน
                          ด้วยวิถีพอเพียง                         เทศบาลนครอุบลราชธานี ยุคใหม่
   1   2   3   4   5   6