แผนการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน

  • ประจำปีงบประมาณ 2564

                - แผนการตรวจสอบประจำปี 

                - แผนระยะยาว

  • ประจำปีงบประมาณ 2563

                - แผนการตรวจสอบประจำปี

                - แผนระยะยาว

  • ประจำปีงบประมาณ 2562

                - แผนการตรวจสอบประจำปี

                - แผนระยะยาว

  • ประจำปีงบประมาณ 2561

                - แผนการตรวจสอบประจำปี