โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

 

 อมพล ทองพ

นายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

audit 06

นางอรอินทร์  ไชยแสง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

audit 08

นางสุนทรี  ทินกรวงศ์

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

สรศกด

นายสุรศักดิ์  โตอิ่ม 

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สธน

นางสาวสุธินี  ศิริปรีดากูล

พนักงานจ้างทั่วไป