โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรี

อมพล ทองพ

นายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาล

audit 06

นางอรอินทร์  ไชยแสง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

audit 08

นางสุนทรี  ทินกรวงศ์

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

audit 04

นายสุรศักดิ์  โตอิ่ม 

 เจ้าพนักงานราชการปฎิบัติการ

 audit 05

นางสาวพรกนก  แสวงพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป