IMAGE ทำลายเอกสาร ปี ๒๕๖๔
Thursday, 29 July 2021

 

Read More...

IMAGE ร่วมแสดงความยินดี
Thursday, 10 June 2021

นายอัมพล ทองพุ... Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 16 March 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://youtu.be/eGuqqTO-5Y8

Read More...

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

                                 

ชื่อ – สุกล                 นางอรอินทร์  ไชยแสง 

ตำแหน่ง                   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ   

                        1)  ปฎิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ การปฎิบัติงานของผู้ร่วมปฎิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานวิชาการ การตรวจสอบภายใน ปฎิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                        2)  ปฎิบัติงานในฐานะ ผู้ปฎิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูง ในงานวิชาการ การตรวจสอบภายในปฎิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก

                     

                                 สนทร

ชื่อ – สุกล                 นางสุนทรี  ทินกรวงศ์

ตำแหน่ง                   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ          

หน้าที่ความรับผิดชอบ

                        1)  ปฎิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ การปฎิบัติงานของผู้ร่วมปฎิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานวิชาการ การตรวจสอบภายใน ปฎิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                        2)  ปฎิบัติงานในฐานะ ผู้ปฎิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูง ในงานวิชาการ การตรวจสอบภายในปฎิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก

 

                                 สรศกด

ชื่อ – สุกล                 นายสุรศักดิ์  โตอิ่ม

ตำแหน่ง                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

                        1) ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฎิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรืบริหารทั่วไปตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                          

                                  สธน

ชื่อ – สุกล                 นางสาวสุธินี   ศิริปรีดากูล

ตำแหน่ง                   พนักงานจ้างทั่วไป  

หน้าที่ความรับผิดชอบ

                      1)  พิมพ์หนังสือราชการทั่วไป ของหน่วยตรวจสอบภายใน

                      2)  ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

                      3)  ตรวจสอบหนังสือเข้า-ออก ของหน่วยตรวจสอบภายใน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจสั่งการ

                      4)  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินคงเหลือประจำเดือนภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูล

                      5)  ร่วมดำเนินการตรวจสอบ/สอบทานงาน ตามแผนการดำเนินการตรวจสอบประจำปี

                      6)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย