การสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครอุบลราชธานี

การสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครอุบลราชธานี