Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
sss

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันต้านเอดส์โลก
วันนี้ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Kick off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และโครงการ “ถนนน่ามอง”
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE รับมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน... Read More...
IMAGE ออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี เพิ่มพลังในการทำงาน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี... Read More...
IMAGE ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อรื้อถอนพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงหลังเดิม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด "Big Cleaning Day" ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 3
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประชุมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองสวนสาธารณะตลาดสด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง... Read More...
IMAGE ขนย้ายสิ่งของจากจุดอพยพท่าบ่อ-ชลประทาน(ซอยติ่งปลาเผา) เพื่อนำไปส่งยังบ้านเรือนของพี่น้องชาวนครอุบลฯ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE เชิญชวนร่วมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวอาจเกิดอัคคีภัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน... Read More...
IMAGE ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564)
ส่วนที่ ๑ บทนำ  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรฯ      ... Read More...
IMAGE รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์
รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมบริจาคหรือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1(เทศบาล)
วันที่ 11 มีนาคม 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

IMG 5679

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาล พร้อมคณะบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่บรรจุในร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560-2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3 เทศบาลนครอุบลราชธาน

IMG 5680

IMG 5681

IMG 5684

IMG 5685

IMG 5686

IMG 5689

IMG 5692

IMG 5695

IMG 5699

IMG 5702

IMG 5704

IMG 5706

IMG 5707

IMG 5712

IMG 5713

IMG 5728

IMG 5731

IMG 5733

IMG 5741

IMG 5746

IMG 5748

IMG 5749

IMG 5750

IMG 5751

IMG 5752

IMG 5754

IMG 5755

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชินวัตร/ภาพ

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์