Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
thaihealthcenter

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและปลอดภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้แต่ละชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE มอบรางวัลกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 "เวสสุวรรณเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.10 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ออกเยี่ยมยาม ถามไถ่ ใส่ใจทุกชุมชน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้างานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE กิจกรรมปั่นจักรยานและเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายชัยยงค์ โคตะสิน... Read More...
IMAGE มหกรรมรวมพลคนรักปิ่นโต
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย)
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE ประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง และการพัฒนาตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายชัยยงค์ โคตะสิน... Read More...
IMAGE มหกรรมแอโรบิค-เดิน-วิ่ง รวมพล สร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.15 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวอาจเกิดอัคคีภัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน... Read More...
IMAGE ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564)
ส่วนที่ ๑ บทนำ  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรฯ      ... Read More...
IMAGE รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์
รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมบริจาคหรือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1(เทศบาล)
วันที่ 11 มีนาคม 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดรับลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ผู้สูงอายุ 

- มีสัญชาติไทย อายุ 59 ปี เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2501 
- มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
- ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์อื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนถิ่นจัดให้เป็นประจำ เช่น ถ้าเป็นนักบวชจะต้องไม่มีสมณะศักดิ์ ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เช่น สท. สว. สส เป็นต้น

ผู้พิการ

- มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีหรือผู้รับเบี้ยความพิการย้ายภูมิลำเนาเข้าอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
- ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสมุดประจำตัวคนพิการ) ไม่เป็นผู้อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ผู้ป่วยเอดส์
- มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีหรือผู้รับเบี้ยย้ายภูมิลำเนาเข้าอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
- เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและได้วินิจฉัยโรคแล้ว

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบด้วย (ผู้ขอรับเบี้ย/ผู้รับมอบอำนาจ)

1. สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
3. สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ หรือเผื่อเรียกเท่านั้น
4. เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะผู้พิการ คือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสมุดประจำตัวคนพิการ ไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง
5. เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะผู้ป่วยเอดส์ คือ หนังสือรับรองแพทย์ ระบุว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ ฉบับจริงเท่านั้น

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารของตนเองทุกฉบับ สำหรับประชาชนที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ในระหว่างที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 -16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม ที่ทำการอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่ โทร 045-241442 และ 045-240680

2

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.ภาพ jibjob กองสวัสดิการสังคม

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2556
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์