Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
infocenter banner
 plan2562 pp

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี”
วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงผิวจราจร
วันที่ 17 มกราคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้... Read More...
IMAGE ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ประธาน... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่16 มกราคม 2563 เวลา09.00น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีแสงทอง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประชุมถอดบทเรียน “โครงการพัฒนาต้นแบบการป้องกัน คุ้มครอง เฝ้าระวังการทอดทิ้ง และทารุณกรรมผู้สูงอายุ
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ออกเยี่ยมให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ
วันที่ 14 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE ประกาศการขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 236 รายการ
  Download... ประกาศการขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 236 รายการ  ... Read More...

tax 2560

     นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งในขณะนี้ถึงกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  ประจำปี  2560  อันประกอบด้วย 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  2. ภาษีป้าย  และ 3.ภาษีบำรุงท้องที่  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี  2560  ดังนี้

     1. ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือนและที่ดิน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

     2. เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า  ซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายตั้งแต่ เดือนมกราคม – วันที่ 31 มีนาคม 2560

     3. เจ้าของที่ดินซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระ  ภาษีบำรุงท้องที่  ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมแรกของปี ตีราคาปานกลางที่ดิน และชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – วันที 30 เมษายน 2560   สำหรับค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยชำระได้ตลอดทั้งปี  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน  ของเจ้าของทรัพย์สินและใบเสร็จรับเงินภาษีปีเก่ามาแสดงด้วย หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มตามกฎหมาย

      ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักการคลัง  เทศบาลนครอุบลราชธานี  หรือ 045 – 246060 – 2  ต่อ  110  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง เว็บไซด์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th

ข้อมูลโดย  สำนักการคลัง

1

รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์

ให้ศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี


วันที่ 4 เมษายน 2559

1. พระราชธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ  จำนวน 3,000.- บาท

2. คุณนาตยา  เล็กตระกูล  จำนวน 1,000.- บาท

3. คุณรจนา  ส่งเสริม จำนวน 1,000.- บาท

4. ชมรมผู้สูงอายุวัดกลาง  จำนวน 840.- บาท

5. ชมรมผู้สูงอายุคุ้มโพธิ์ทอง  จำนวน 600.- บาท

6. คุณเฉลิมพงษ์  พันธุ์น้อยกุล  จำนวน 500.- บาท

7. คุณอธิปไตย  โยธามาตย์  จำนวน 500.- บาท

8. คุณเจริญ จำปาแพง  จำนวน 500.- บาท

9. คุณพรพิมล  แจ้งไธสง จำนวน 300.- บาท

วันที่ 7 เมษายน 2559

1. ชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง จำนวน 710.- บาท

2. ชมรมผู้สูงอายุวัดสว่างอารมณ์  จำนวน 2,060.- บาท

วันที่ 8 เมษายน 2559

1. คุณมาลี  ยิ่งสนองชาติ  จำนวน 5,000.- บาท

2. ร.ท.อนิวรรต ท้วมเริงรมย์  จำนวน 5,000.- บาท

3. ชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง  จำนวน 1,700.- บาท

4. หจก.กิมเซียง วัสดุก่อสร้าง  จำนวน 2,000.- บาท

วันที่ 12 เมษายน 2559

1. ชมรมผู้สูงอายุชี่กง (อุปกรณ์เครื่องดูดเสมหะ) จำนวน 6,800.- บาท

2. ชมรมผู้สูงอายุวัดสุปัฎนาราม จำนวน 390.- บาท

3. น.ส.ปานพิมพ์ บุญลี จำนวน 1,000.- บาท

4. กลุ่มแชร์โรงเรียนจีน ปี 2532 จำนวน 13,000.- บาท

วันที่ 18 เมษายน 2559

- นายสงกรานต์ ทัศศรี จำนวน 200.- บาท

วันที่ 19 เมษายน 2559 

- คุณวรรณวรินทร์  พูนผลหิรัญ  จำนวน  2,000.- บาท

วันที่ 21 เมษายน 2559

1. น.ส.สวิฏา  พันธ์นิกุล  จำนวน 2,000.- บาท

2. น.ส.กุลวิสา วงษ์มะละ จำนวน  500.- บาท

3. น.ส.สมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  (รถเข็น 5 คัน) จำนวน 20,000.- บาท

4. รองประชา-นางสายรุ้ง กิจตรงศิริ จำนวน 16,000.- บาท

5. นายภานุ กิจตรงศิริ จำนวน 8,000.- บาท

6. น.ส.ภูรินทร์ กิจตรงศิริ จำนวน 8,000.- บาท

7. น.ส.ภาวิดา กิจตรงศิริ จำนวน 8,000.- บาท   

วันที่ 27 เมษายน 2559

- อสม.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) จำนวน 815.- บาท

วันที่ 29 เมษายน 2559 

- นายดุสิต จักรศิลป์  จำนวน 500.- บาท

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 

-  นางอัมพร แก้วเรือง  จำนวน 4,000.- บาท

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

- ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7  จำนวน 5,310.- บาท

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

- คุณแม่ลำพูน จรูญรักษ์ (ผู้สูงอายุวัดแจ้ง)  จำนวน 500.- บาท

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 

- ชมรมผู้อายุวัดมหาวนาราม  จำนวน 600.- บาท

- ครอบครัวนิตยสิทธิ์  จำนวน 6,800.- บาท

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 

- คุณสิริรัตน์  ภูแก้ว  จำนวน 1,000.- บาท

- น.ท.ระพีพัฒน์ - คุณเจตน์สุดา บุญยะรัตน์ จำนวน 1,000.- บาท

- นางจรัสศรี คำพิทักษ์ และครอบครัว จำนวน 200.- บาท

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 

- เงินบริจาค  จำนวน 516.- บาท 

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 

น.ส.เกษมณี  งามธนกิจจา บริจาคเงินซื้อเครื่องพ่นยา  จำนวน 3,250.- บาท

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 

นางอรพิน  มะลิวัลย์ อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อปรัชญา มะลิวัลย์ บริจาคเงิน  จำนวน 1,000.- บาท

วันที่ 2 กันยายน 2559 

- เงินบริจาคทั่วไป  จำนวน 30,000.- บาท

วันที่ 8 กันยายน 2559 

 เงินบริจาคทั่วไป  จำนวน 5,703.- บาท

วันที่ 9 กันยายน 2559 

 นางธัญยาพร  วิกซ์   จำนวน 1,000.- บาท

  วันที่ 13 กันยายน 2559

ร้านวิริยะประกันภัย   จำนวน 100,000.- บาท

 วันที่ 22 กันยายน 2559 

 เงินบริจาคทั่วไป  จำนวน 22,962.- บาท

 วันที่ 9 กันยายน 2559 

นางธัญยาพร  วิกซ์   จำนวน 1,000.- บาท

วันที่ 26 กันยายน 2559

นางนฤมล  อรัมสัจจากูล   จำนวน 200.- บาท

 วันที่ 4 ตุลาคม 2559 

 เงินบริจาคทั่วไป  จำนวน 1,300.- บาท

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

- บริษัท บ้านสาริน จำกัด  จำนวน 30,000.- บาท

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ครอบครัวสงวนดี จำนวน 2,500 บาท

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

- สโมสรโรตารีริเวอร์ บริจาคอุปกรณ์ ดังนี้

1.เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน1 เครื่อง
2.ที่นอนลมแบบลอน จำนวน 3 เครื่อง
3.เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 3 เครื่อง 4.เครื่องพ่นยา จำนวน 3 เครื่อง

วันที่ 20 เมษายน 2560

- คุณประสพพร ชนะปลื้ม   จำนวน 2,000.- บาท บ้านเลขที่ 429/75 หมู่บ้านเดอะแพลทน์สรงประภา ถ.สรงประภา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
- คุณเสาวณีย์ ผาสุข  จำนวน 500.- บาท บ้านเลขที่ 50/90 หมู่ 1 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
- คุณสอางค์ จารุศร  จำนวน 10,000.- บาท บ้านเลขที่ 200/199 หมู่บ้านโนเบิลวีโอ ซ.ร่วมมิตรพัฒนา ถ.วัชรพล เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร

 

ข้อมูลโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

IMG 2

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดตั้งศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์โดยการรับบริจาคทั้งเครื่องใหม่ และเครื่องมือสอง อาทิ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็น เครื่องพ่นยา ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่บ้าน แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้ยืมนำไปใช้ พร้อมจัดระบบทีมออกให้บริการเยี่ยมติดตามการใช้อุปกรณ์การแพทย์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้กลับไปพักพื้นที่บ้านเร็วขึ้น ทั้งยังสะท้อนถึงความเอื้ออาทรและความรักสามัคคีในชุมชน ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
 ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศล หรือผู้ที่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ หรือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) ชั้น 1 อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 045-246060-3 ต่อ 184 และ 186

1

ข่าว/ขนิษฐวดี , ออกแบบภาพ/ธำรงค์สิทธิ์ 

:: การประมูลด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  E-Bidding ::

 

กุมภาพันธ์ 63 1. ร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 256 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อพร้อมติดต้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 256 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  7. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยโพธิ์ทอง 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มกราคม 63 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดท่าวังหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 1,2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนภาษีเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 (เลียบกองบิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก-ซอยสรรพสิทธิ์ 11) (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ยกเลิกประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
   11. ร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาซื้อรถเข็นขยะ แบบ 2 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 80 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนสุขาอุปถัมป์-ห้วยม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์ (e-bidding)
  17. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ธันวาคม 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงซอยชยางกูร 40 - หนองฮาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร (สำนักการช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนวังทอง (ช่วงซอยอุบล-ตระการ 11.1 - ซอยอุบลตระการ13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
พฤศจิกายน 62 1. ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับโรงเรียเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ตุลาคม 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กันยายน 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยราชธานี 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนโดยรอบตลาดหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนพรหมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยเลี่ยงเมือง 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี-ลำรางนาควาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
สิงหาคม 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1 (ช่วงถนนธรรมวิธี-ถนนแจ้งสนิท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยโพธิ์ทอง 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยสรรพสิทธิ์ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสุริยาตร์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยพโลรังฤทธิ์ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยโพธิ์ทอง 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา-ถนนสรรพสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนราชธานี (ช่วงหอนาฬิกา-ถนนชยางกูร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กรกฎาคม 62 1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
  2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยประชาสงเคราะห์ (ซอยพนม 9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยภาษีเจริญ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีเพื่อใ่ช้ในวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาซื้อครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (งานบำรุงรักษาทางและสะพาน) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำ ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู่บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,00 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ภายในมีห้องสุขา จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ห้อง จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุตู้ไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกมูลฝอย ติดตั้งชุดอัดมูลฝอยด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุตู้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศ์กเมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกมูลฝอยติดตั้งชุดอัดมูลฝอยด้วยระบบไอดรอลิค จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  15. ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ภายในมีห้องสุขา จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 ห้อง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มิถุนายน 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสมเด็จ 4 (ข้างบ้านเลขที่ 158) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 28 (ข้างบ้านเลขที่ 53/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยเขื่อนธานี 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
พฤษภาคม 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยเชื่อมถนนเทพโยธี-ถนนพลแพน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสุ่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ตสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 14 (ข้างบ้านเลขที่ 88/2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ตสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูน 14 - ซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 56/2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแสงศรีทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มีนาคม 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนนครบาลตัดกับถนนสุริยาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดถนนสุริยาตร์) ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (สำนักการช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (สำนักการช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือน จำนวน 1 คัน (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
  11. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 19. ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีเพื่อใช้ในวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  20. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี พร้อมหลังคา หน้าต่างบานเลื่อน ที่นั่ง 3 แถว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21. ประกวดราคาจ้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 42 เมตร ชุมชนเบญจะมะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กุมภาพันธ์ 62 1. ประกวดราคาซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมม้านั่งแบบพับเก็บได้ จำนวน 50 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีเพื่อใช้ในวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเดิน-ลู่วิ่ง รอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โดยวิธีคัดเลือก
  4. ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โดยวิธีคัดเลือก
  5. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ แบบเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดถนนอุปราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนผาแดงตัดกับถนนสุริยาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มกราคม 62

1. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  2. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  3. ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมม้านั่งแบบพับเก็บได้ จำนวน 50 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ธันวาคม 61 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเดิน-ลู่วิ่ง รอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลฯ สี่แยกถนนชยางกูรตัดกับถนนสุริยาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลฯ สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนอุปราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลฯ สี่แยกถนนอุปลีสานตัดกับถนนเทพโยธี ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับพื้นทางเดิน-ลู่วิ่ง รอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลฯ สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดกับถนนอุปลีสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนหลวงถนนราชวงศ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กันยายน 61 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดใหม่กุดคูณ) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
สิงหาคม 61 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดใหม่กุดคูณ) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง-ซอยธรรมวิถี 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ช่วงซอยแยกซอยชยางกูร 2.1 - 2.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 2 และซอยเชื่อมซอยชยางกูร 6-8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 และ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กรกฎาคม 61 1. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) จำนวน 4 คัน
  2. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ(วัดใหม่กุดคูณ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
พฤษภาคม 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดใหม่กุดคูณ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
มีนาคม 61 1. ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วนงานภาครัฐ เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
กุมภาพันธ์ 61 1. ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลนครอุบลราชธานี
  2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.7 (ข้างบ้านเลขที่ 12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

10. ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ(แบบอัดท้าย) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  11. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
มกราคม 61 1. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อ (แบบถังคอนเทนเนอร์) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ(วัดใหม่กุดคูณ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ธันวาคม 60  - จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่ 1/2561)
 
สิงหาคม 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (เลขที่ 22/2560)
มิถุนายน 60 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560(เลขที่ 2/2560)
พฤษภาคม 60 ประมูลจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 21/2560)
เมษายน 60 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (เลขที่ 20/2560)
   
มีนาคม 60 1. ประมูลซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 17/2560)
2. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ แบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 18/2560)
3. ประเมินซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (เลขที่ 19/2560)
   
กุมภาพันธ์ 60 1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 14/2560)
2. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน (เลขที่ 15/2560)
3. ประมูลจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 (เลขที่ 16/2560)
   
มกราคม 60 1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 5/2559)
2. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 6/2560)
3. ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง(เลขที่ 7/2560)
4. ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสมเด็จ (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์-ถนนราษฎร์บำรุง)(เลขที่ 8/2560)
5. ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพโลชัย (ช่วงถนนชวาลานอก-ถนนอุปราช)(เลขที่ 9/2560)
6. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 10/2560)
7. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการอบรมให้ความรุ้แก่ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เลขที่ 11/2560)
8. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5-ชุมชนวังสว่าง (เลขที่ 12/2560)
9. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 13/2560)
   
 ธันวาคม 59 1. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนสมเด็จ (ช่วงซอยอุบล-ตระการ4-ถนนราษฎร์บำรุง) (เลขที่ 1/2560)
2. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยอุบล-ตระการ 14 (เลขที่ 2/2560)
3. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 3/2560)
4. ประมูลซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 4/2560)
พฤศจิกายน59 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรียนที่ 2/2559 (เลขที่ 1/2560)
   
สิงหาคม 59 1. สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด ครั้งที่ 2 (เลขที่ 31/2559)
2. ประมูลซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 32/2559)
3. สอบราคาจ้างปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างถนนเป็นชนิด LED บริเวณถนนคนเดิน (เลขที่ 33/2559)
4. สอบราคาจ้างตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวจราจร ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 34/2559)
5. สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 35/2559)
6. ประกาศ ขอเพิ่มเติมข้อความในเอกสารสอบราคา
   
กรกฎาคม 59 1. ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำรางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย ถึง ซอยชยางกูร 34) (เลขที่ 28/2559)
2. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (ส่วนขยายอาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 29/2559)
3. ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 30/2559)
   
มิถุนายน 59 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) (เลขที่ 27/2559)
พฤษภาคม 59 1. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา ซื้อรถดูดโคลนโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
2. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 (เลขที่ 1/2559)
3. ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 24/2559)
4. ประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 25/2559)
5. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายบนผิวจราจ รภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 26/2559)
เมษายน 59 1. ประมูลซื้อรถดูดโคลนโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 19/2559)
2. สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 20/2559)
3. สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 21/2559)
4. สอบราคาซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมม้านั่ง แบบพับเก็บได้ จำนวน 30 ชุด (เลขที่ 22/2559)
5. ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ แบบสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 23/2559)
มีนาคม 59 1. สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพนม 2 (เลขที่ 10/2559)
2. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยอุบล-ตระการ 10 (เลขที่ 11/2559)
3. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY) (เลขที่ 12/2559)
4. ประมูลจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (บริเวณสี่แยกวนารมย์) (เลขที่ 13/2559)
5. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน (เลขที่ 14/2559)
6. ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (เลขที่ 15/2559)
7. ประมูลซื้อรถรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 16/2559)
8. สอบราคาซื้อรถบรรทุกปิคอัพ ตอนเดียว ขนิดยกเทเท้าย จำนวน 1 คัน (เลขที่ 17/2559)
9. สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 18/2559)
   
มกราคม 2559 1. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 4/2559)
2. ประมูลจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร(ช่วงหน้าโรงพยาบาลราชเวช) (เลขที่ 5/2559)
3. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า จำนวน 4 โครงการ
ธันวาคม 58 1. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY) (เลขที่ 1/2559)
2. (ยกเลิก) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY)(เลขที่ 2/2559)
3. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY)(เลขที่ 3/2559)
กันยายน 58 1. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 122/2558)
2. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) (เลขที่ 123/2558)
3. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักสวนสาธารณะห้วยม่วง (เลขที่ 124/2558)
4. สอบราคาจ้างเหมาบุคคภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง (ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก (เลขที่ 125/2558)
5. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามหญ้า เกาะกลางถนนเทพโยธี (เลขที่ 126/2558)
สิงหาคม 58 1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 (เลขที่ 109/2558)
2. สอบราคาซื้อรถเข็นสำหรับขนขยะ(ถังไฟเบอร์) จำนวน 10 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 110/2558)
3. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 คัน (เลขที่ 111/2558)
4. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 112/2558)

5. สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2557 (เลขที่ 113/2558)

6. ประมูลจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว (เลขที่ 114/2558)
7. ประมูลจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะห้วยม่วง (เลขที่ 115/2558)
8. ประมูลจ้างซ่อมแซมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภคสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (เลขที่ 116/2558)
9. ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 117/2558)
10. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (เลขที่ 118/2558)
11. สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 119/2558)
12. สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ (เลขที่ 120/2558)
13. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ((เลขที่ 121/2558)
กรกฎาคม 58 1. สอบราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 53/2558)
2. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 54/2558)
3. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 55/2558)
4. (ยกเลิก)การประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน (เลขที่ 56/2558)
5. ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 57/2558)
6. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง (เลขที่ 58/2558)
7. สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ (JET AERATOR) จำนวน 5 เครื่อง (เลขที่ 59/2558)
8. สอบราคาซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ชนิดดั้ม จำนวน 1 คัน (เลขที่ 60/2558)
9. สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 61/2558)
10. สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี.ซี. จำนวน 5 คัน (เลขที่ 62/2558) 
11. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 63/2558)
12. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (เลขที่ 64/2558)
13. สอบราคาซื้อรถเข็นสำหรับขนขยะ(ถังไฟเบอร์) จำนวน 10 คัน (เลขที่ 65/2558)
14. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 66/2558)
15. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ จำนวน 9 โครงการ
16. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ
17. ประมูลจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3
18. ประมูลจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 8 โครงการ
19. ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์ 17
20. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ
21. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง จำนวน 5 โครงการ
22. สอบราคาซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ ครั้งที่ 2 (เลขที่ 100/2558)
23. สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องเล่นออกกำลังกายและสนามเด็กเล่นภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง  (เลขที่ 101/2558)
24. สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี-ถนนศรีณรงค์) ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช-ถนนสุปัฎน์) และถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนอุปราช-ถนนสุปัฎน์)  (เลขที่ 102/2558)
25. สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศนครอุบลราชธานี)  (เลขที่ 103/2558)
26. สอบราคาซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ชนิดดั้ม จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 104/2558)
27. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (เบนซิน) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 105/2558)
28. สอบราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 106/2558)
29. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (เลขที่ 107/2558)
30. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 108/2558)
มิถุนายน 58 1. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 47/2558)
2. ประมูลจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 48/2558)
3. สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง (เลขที่ 49/2558)
4. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (เบนซิน) จำนวน 1 คัน (เลขที่ 50/2558)
5. สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด (เลขที่ 51/2558)
6. ประมูลเจ้าก่อสร้างเตามเผาศพแบบไร้มลพิษวัดพลแพน (เลขที่ 52/2558)
พฤษภาคม58 1. ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 45/2558)
2. สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนระดับชั้น ป.1 - ปวช. (เลขที่ 1/2558)
3. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (เลขที่ 46/2558)
4. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 1/2558)
เมษายน 58 1. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 44/2558)
มีนาคม 58 1. ประมูลจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 5 จุด (เลขที่ 26/2558)
2. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล1 บูรพาอุบล ครั้งที่ 3 (เลขที่ 28/2558)
3. ประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 29/2558)
4. ประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 30/2558)
5. สอบราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะอยู่ วงศ์ธรรม (เลขที่ 31/2558)
6. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 32/2558)
7. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมี จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 33/2558)
8. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 34/2558)
9. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 35/2558)
10. ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ข้างซอยชยางกูร 4 - ชยางกูร 12) (เลขที่ 36/2558)
11. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 37/2558)
12. ประมูลจ้างปรับปรุงวงเวียนน้ำพุ บริเวณสี่แยกถนนพรหมเทพตัดกับถนนอุปราช (เลขที่ 38/2558)
13. สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 3 ชุด (เลขที่ 39/2558)
14. สอบราคาซื้อตู้เอกสารรางเลื่อน (เลขที่ 40/2558)
15. สอบราคาซื้อหินคลุก (เลขที่ 41/2558)
16. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 42/2558)
17. สอบราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก จำนวน 12 รายการ (เลขที่ 43/2558)
มกราคม 58 1. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 18/2558)
2. สอบราคาจ้างรื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 19/2558)
3. สอบราคาซื้อพันธ์ุบัวพร้อมปลูกและวัสดุการเกษตร (เลขที่ 20/2558)
4. สอบราคาซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ ขนาด 49 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 21/2558)
5. สอบาราคาซื้อรูปปั้นช้าง จำนวน 4 ตัว (เลขที่ 22/2558)
6. สอบราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 23/2558)
7. สอบราคาซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 6 ตัว (เลขที่ 24/2558)
8. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) (เลขที่ 25/2558)

พฤศจิกายน 57 1. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 6/2558)
2. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 7/2558)
3. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 8/2558)
4. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 9/2558)
5. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง (ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก (เลขที่ 10/2558)
6. สอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 11/2558)
7. ประมูลจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดหนองบัว (เลขที 13/2558)
8. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ครั้งที่ 2 (เลขที 14/2558)
9. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ครั้งที่ 2 (เลขที 15/2558)
10. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ครั้งที่ 2 (เลขที 16/2558)
11. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ครั้งที่ 2 (เลขที 17/2558)
ตุลาคม 2557 1. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามหญ้า เกาะกลางถนนเทพโยธี (เลขที่ 1/2558)
2. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะห้วยม่วง (เลขที่ 2/2558)
3. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาห้องน้ำ-ห้องสุขาทุ่งศรีเมือง (เลขที่ 3/2558)
4. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง(ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก) (เลขที่ 4/2558)
 5. สอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน จำนวน 4 เส้นทาง (เลขที่ 5/2558)
กันยายน 2557 1.  สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 41/2557)
2.  สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (เลขที่ 42/2557)
3.  สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทาสี จำนวน 8 รายการ (เลขที่ 43/2557)
4.  สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายสะพายไหล่ข้าง จำนวน 2 เครื่อง (เลขที่ 44/2557)
5.  สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานด้านการจราจร จำนวน 13 รายการ (เลขที่ 45/2557)
6.  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่าง จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 46/2557)
7.  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 47/2557)
8.  สอบาราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 48/2557)
9.  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 43 รายการ (เลขที่ 49/2557)
10. สอบราคาซื้อยาง MC 70 (เลขที่ 50/2557)

11. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนยุทธภัณฑ์ (ข้างบ้านเลขที่ 18) (เลขที่ 51/2557)

12. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 215) (เลขที่ 52/2557) 
13. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 53/2557) 
14. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 8) (เลขที่ 54/2557)
15. สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชะานี จำนวน 100 ป้าย (เลขที่ 55/2557)
16. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 20 (ข้างบ้านเลขที่ 59) (เลขที่ 56/2557)
17. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบูรพาใน (ข้างบ้านเลขที่ 403) (เลขที่ 57/2557)
18. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนราชบุตร (ข้างบ้านเลขที่ 20/7) (เลขที่ 58/2557)
19. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนหลวง (ข้างบ้านเลขที่ 267) (เลขที่ 59/2557)
20. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าถนนนครบาล (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนอุปลีสาน) ฝั่งตรงข้ามวัดแจ้ง (เลขที่ 60/2557)
21. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 61/2557)
22. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เลขที่ 62/2557)
23. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 63/2557)
24. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพรหมราช - ถนนพิชิตรังสรรค์) (เลขที่ 64/2557)
25. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์) (เลขที่ 65/2557)
26. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 66/2557)
27. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 และ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 67/2557)
28. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 68/2557)
29. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เลขที่ 69/2557)
30. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 70/2557)
31. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องครัว โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (เลขที่ 71/2557)
32. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบูรพานอก (ข้างบ้านเลขที่ 74/16) (เลขที่ 72/2557)
33. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำสาธารณะ (ช่วงถนนหลวง-ถนนเทพโยธี) (เลขที่ 73/2557)
34. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ป 1 ช ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านก้านเหลือง (เลขที่ 74/2557)
35. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 75/2557)
36. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องกองสวัสดิการคม (เลขที่ 76/2557)
37. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 77/2557)
38. ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสายสะพายไหล่ข้าง (เลขที่ 78/2557)
กรกฎาคม 2557 1. สอบราคาซื้อผ้าใบเต็นท์ ขนาด 5x9 ม. จำนวน 50 ผืน (เลขที่ 40/2557)
มิถุนายน 2557 1. สอบราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เลขที่ 35/2557)
2. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (เลขที่ 36/2557)
3. สอบราคาซื้อถังขยะ ชนิดคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ถัง (เลขที่ 37/2557)
4. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 500 ใบ (เลขที่ 38/2557)
5. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 39/2557)
พฤษภาคม 2557 1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นกลางแจ้งสนามเด็กเล่น จำนวน 5 รายการ (เลขที่ 27/2557)
2. สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่  28/2557)
3. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาราม (เลขที่ 29/2557)
4. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (เลขที่ 30/2557)
5. สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอบ และวัสดุุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เลขที่ 31/2557)
6. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 32/2557)
7. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนราชบุตร-ถนนหลวง) และถนนยุทธภัณฑ์ (ช่วงถนนศรีณรงค์-ถนนเขื่อนธานี) เลขที่ 33/2557
8. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนพรมหมราช (ช่วงถนนอุปราช-ถนนหลวง) เลขที่ 34/2557
9. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (ฉบับที่ 1/2557)

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

480803
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
822
1072
6195
466556
28141
30711
480803

Your IP: 3.229.118.253
2020-02-27 14:30