Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2562

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  50  โครงการ     134,534,671
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 134,534,671
1 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล  1,590,000
2 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,327,796
สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดถนนสุริยาตร์ 
3 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,133,000
สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดถนนอุปราช 
4 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,223,000
สี่แยกถนนนครบาลตัดกับถนนสุริยาตร์ 
5 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,102,000
สี่แยกถนนผาแดงตัดกับถนนสุริยาตร์
6 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,116,000
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง
7 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,115,000
สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์
8 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,080,875
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1 520,000
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2 760,000
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 2,190,000
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7  1,550,000
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 1,120,000
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 2,030,000
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13  2,400,000
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 1,660,000
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17  1,010,000
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19  1,470,000
19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 1,450,000
20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 2,710,000
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 1,640,000
22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 1,930,000
23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17  1,240,000
24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19  1,210,000
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพรหมราช 1,735,000
26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนโดยรอบตลาดหนองบัว   3,857,000
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเชื่อมถนนเทพโยธี – ถนนพลแพน 835,000
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12.3 3,900,000
29 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) 4,360,000
30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี – ลำรางนาควาย) 9,960,000
31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2)  511,000
32 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36)  177,000
33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26)  1,445,000
34 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล–ตระการ 2.3  389,000
35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยข้างซอยบูรพาใน 2 152,000
36 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17) 155,000
37 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23) 615,000
38 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล–ตระการ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 183,000
39 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 (ข้างบ้านเลขที่ 3) 561,000
40 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน–ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก) 234,000
41 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619) 115,000
42 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ 11  2,720,000
(ช่วงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง) 
43 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 1,572,000
44 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97) 1,291,000
45 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 4,900,000
46 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชธานี (ช่วงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) 8,170,000
47 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชลประทาน–ท่าบ่อ 22,530,000
48 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7  8,760,000
49 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาอุปถัมภ์ – ห้วยม่วง 6,060,000
50 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง 14,770,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  1  โครงการ 16,741,000
    แผนงาน รักษาความสงบภายใน 16,741,000
51 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 16,741,000
  1) ติดตั้งในเขตชุมชน/ถนน/ซอย
  2) ติดตั้งในตลาดสดเทศบาลทุกแห่ง
  3) ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลทุกแห่ง
รวมทั้งสิ้น  51  โครงการ 151,275,671

 

ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ข่าวย้อนหลังเดือนมกราคม พ.ศ.2562

 IMG

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 

7 กพ.62

 
   
   
 
   
   
 IMG ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเทศบาลฯ พ.ศ.2562 จำนวน 23 โครงการ 

22 ม.ค.62

   
   
IMG พบปะผู้สูงวัยในชมรมผู้สูงอายุอัสสัมชัญ 2 และชมรมผู้สูงอายุวัดมณีวนาราม เพื่อร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่และรับฟังปัญหาความต้องการในชุมชน
IMG  ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
IMG  ร่วมแสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร 
IMG  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุ กศน.
 IMG พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงวานภาค 7 อุบลราชธานี
IMG  ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล
IMG  ร่วมประชุมหารือการดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 IMG ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดเล็ก) ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10  
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลฯ  
 IMG พบปะ อสม. ศูนย์ 1 (เทศบาลนครอุบลราชธานี) 
IMG  พิธีเปิดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา  
IMG  ร่วม “งานอุ่นไอรัก” คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 IMG ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดหนองบัว 
IMG  พบปะอสม.เขต 2  
IMG  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุดอนเจ้าปู่ทองแดง 
 IMG กิจกรรมตักบาตรทุกวันอาทิตย์  
 IMG พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 
IMG  พบปะพูดคุยอสม. พื้นที่ศูนย์ 3 (พโลชัย) รุ่นที่ 7 
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และร่วมอวยพรปีใหม่ 2562 ณ ชมรมผู้สูงอายุอุปลีสาน 6,กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดบูรพา 
 IMG กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
 IMG ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวผู้สูงอายุ 
IMG  ร่วมพบปะ อสม.ก่อนการอบรมประจำเดือน (รุ่นที่ 6) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย)
IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดพลแพนและชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง
IMG  ร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี
IMG  พบปะ อสม. ศูนย์ 3 (พโลชัย) รุ่นที่ 5 
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 
IMG  ประชุมระดมความคิดเห็นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองศาลา 
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดท่าวังหิน 
 IMG ขอแสดงความยินดีกับนางสาววารี เสนาะวาที นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
IMG ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในเขตการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) 
IMG  พบปะ อสม. ศูนย์ฯ 3 (พโลชัย) (รุ่นที่ 4) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) 
IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสว่างอารมณ์ 
IMG  ประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ   
IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก
IMG  ร่วมกิจกรรมล้างตลาดโต้รุ่งราชบุตร (โต้รุ่งทุ่งศรีเมือง)
 IMG ร่วมประชุมพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชน อสม.ตัวแทนเขตพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย 
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมรมผู้สูงอายุวัดทองนพคุณ  
IMG  ลงพื้นที่บริเวณลานน้ำพุ ข้างศาลหลักเมือง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่
IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุตลาด 5 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฯ 3 (พโลชัย)  
IMG  เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง  
IMG  โครงการฮักแพงเบิ่งแยงกันในชุมชน ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)   
IMG  ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่ 
IMG  ร่วมกิจกรรมเเละพบปะพูดคุยชมรมผู้สูงอายุคุ้มโพธิ์ทอง 
IMG  รับมอบเกียรติบัตรเพื่อเเสดงว่า เทศบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในกิจกรรมการประกวด “หนุ่มท้องที่ สาวท้องถิ่น” เนื่องในงาน “ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และกาชาด 2562  
IMG  กำหนดยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 
IMG  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562  

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 45 219,242,600  
           
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2) 508,000 - สำนักการช่าง
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36)  198,000 - สำนักการช่าง
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 13 496,000 - สำนักการช่าง
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26) 380,000 - สำนักการช่าง
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 2.3 389,000 - สำนักการช่าง
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยข้างซอยบูรพาใน 2 124,000 - สำนักการช่าง
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้างบ้านเลขที่ 326) 166,000 - สำนักการช่าง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17)  118,000 - สำนักการช่าง
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนอุปลีสาน (ช่วงซอยแยก
ซอยอุปลีสาน 10 - ซอยราชธานี 1) 
3,784,000 - สำนักการช่าง
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23) 180,000 - สำนักการช่าง
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี (ข้างบ้านเลขที่ 170/1) 548,600 - สำนักการช่าง
12

โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือ)

148,000 - สำนักการช่าง
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทพโยธี 10 273,000 - สำนักการช่าง
14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล. ลำรางหนองดินจี่ (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์
ข้างบ้านเลขที่ 128/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 168)
1,103,000 - สำนักการช่าง
15 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล. ลำรางนาควาย (ช่วงหลัง รพ.ราชเวช ถึง
ถนนเลี่ยงเมือง)
19,537,000 - สำนักการช่าง
16 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนชยางกูร (บริเวณตลาดเทศบาล 6) 3,622,000 - สำนักการช่าง
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพนม) 511,000 - สำนักการช่าง
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) 7,465,000 - สำนักการช่าง
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 5)  250,000 - สำนักการช่าง
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 56/3) 275,000 - สำนักการช่าง
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 (ข้างบ้านเลขที่ 3) 500,000 - สำนักการช่าง
22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชยางกูร (ช่วงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) 20,000,000 - สำนักการช่าง
23 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - เขตทางหลวง) 20,000,000 - สำนักการช่าง
24 โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค ถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราชธานี)  31,000,000 - สำนักการช่าง
25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนชลประทาน-ท่าบ่อ - ถนนบูรพานอก)  29,990,000 - สำนักการช่าง
26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี - ถนนพโลชัย) 6,000,000 - สำนักการช่าง
27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนราชธานี (ช่วงหอนาฬิกา - ถนนชยางกูร)  8,120,000 - สำนักการช่าง
28 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร)  3,890,000 - สำนักการช่าง
29 โครงการจัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,570,000 - สำนักการช่าง
30 โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,569,000 - สำนักการช่าง
31 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท(ช่วงหอนาฬิกา - ถนนสรรพสิทธิ์) 13,000,000 - สำนักการช่าง
32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และฟุตบาททางเท้า ซอยชยางกูร 42 (ช่วงหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี) 1,540,000 - สำนักการช่าง
33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก) 238,000 - สำนักการช่าง
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619) 100,000 - สำนักการช่าง
35 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแยกถนนโพธิ์ทอง - ชุมชนวังสว่าง 1,000,000 - สำนักการช่าง
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7 6,000,000 - สำนักการช่าง
37 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ 12,000,000 - สำนักการช่าง
38 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1 600,000 - สำนักการช่าง
39 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2 700,000 - สำนักการช่าง
40 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ 11
(ช่วงซอยชยางกรูร 40 - หนองฮาง)
2,500,000 - สำนักการช่าง
41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 24) 150,000 - สำนักการช่าง
42 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนบูรพานอก 5,000,000 - สำนักการช่าง
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 1,000,000 - สำนักการช่าง
44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11
(ข้างบ้านเลขที่ 97)
1,000,000 - สำนักการช่าง
45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพโลรังฤทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนบูรพานอก)  9,700,000 - สำนักการช่าง
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 10,231,000
แผนงาน เคหะและชุมชน
46 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่า          10,000,000 - สำนักการช่าง
47 โครงการปรับปรุงบ่อน้ำโจ้ก              231,000 - สำนักการช่าง
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3,000,000
แผนงาน เคหะและชุมชน
48 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดกุดคูณ) 3,000,000 - สำนักการช่าง
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 12 69,380,000
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
49 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 15,000,000 - ฝ่ายรักษาความสงบ (สป.)
แผนงาน การศึกษา
50 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 400,000 - รร.ท.1
51 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 14,500,000 - รร.ท.1
52 โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนจงกลณี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 600,000 - รร.ท.1
53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 500,000 - รร.ท.1
54 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 30,000,000 - รร.ท.2 
55 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมหน้าอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี-วิทยาคาร  400,000 - รร.ท.3
56 โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,300,000 - รร.ท.3
57 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,000,000 - รร.ท.3
58 โครงการต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทำห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี -วิทยาคาร 2,000,000 - รร.ท.3
59 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 130,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
แผนงาน เคหะและชุมชน
60 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวน 11 ไร่ 3,550,000 - งานจัดเก็บขยะฯ (สธ.)
รวมทั้งสิ้น 60 301,853,600

 

 

ข่าวย้อนหลังเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

IMG สำนักทะเบียนท้องถิ่นท้องเทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดบริการในช่วงวันหยุดปีใหม่( 29 ธ.ค.61 -1 ม.ค.62 )
IMG  ร่วมพิธีเปิดงาน " ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่เเละกาชาด 2562" 
IMG  เชิญชวนสาธุชนไหว้พระขอพร และสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงเช้าวันที่ ‪1 มกราคม 2562 ณ วัดในเขตเทศบาลนครอุบลฯ (25 วัด) 
 IMG พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
IMG  ร่วมออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ 2562  
IMG  พิธีมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ชาวอุบลราชธานี ณ บริเวณแยกวนารมย์ 
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตพื้นที่ ศูนย์สาธารณสุข 2 หนองบัว 
IMG ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล 1,2 จากสำนักงานปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจความพร้อมในการรับบริการ และมอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี 2562
IMG เชิญชมและเชียร์การแเข่งขันกีฬานครอุบลร่วมใจเกมส์ และชมขบวนพาเหรดจากนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 5 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
IMG  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 99 รูป ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 
IMG  เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่
IMG  ศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีของศูนย์สาธารณสุข 3 พโลชัย 
 IMG ร่วมงาน Merry Christmas ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาและงานวันเด็กแห่งชาติ
 IMG ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562 
IMG  กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่(Big Cleaning Day) “อุบลราชธานีสะอาด...รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”  
IMG  รับมอบที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
IMG  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง 
IMG  ร่วมเยี่ยมยามถามข่าวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 IMG ร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุวัดกลาง และ ชมรมผู้สูงอายุวัดมณีวนาราม 
IMG  ร่วมประชุมผู้บริหาร/ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ 
IMG  เชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning day อุบลราชธานีสะอาดรับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม ในวันอาทิตย์ 23 ธ.ค.61 นี้ 
IMG 

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

 

 

IMG  ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงเเละมารดาหลังคลอดบุตร 
 IMG ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมรผู้สูงอายุหนองนาควาย 
IMG  ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ประจำปี 2562 
IMG ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีแสงทอง
IMG  ร่วมกิจกรรมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
IMG  ร่วมพิธีรับมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ บริเวณห้องโถงหน้าสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลาง 
 IMG ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด ในเขตพื้นที่ ศูนย์สาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่) เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ พร้อมให้กำลังใจ
IMG  กิจกรรมต้อนรับปีใหม่2562ชมรมผู้สูงอายุศูนย์วงค์ธรรมเเละชมรมผู้สูงอายุวัดมหานาราม
IMG  มอบเงินสนับสนุนเงินการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 
IMG1 โครงการคัดแยกขยะในชุมชนวัดสารพัฒนึก 1 เพื่อนลดขยะต้นทาง
 IMG ร่วมกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล RUN for BEN Mini Marathon 
IMG  กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง
IMG ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
IMG  ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลฯ
IMG  ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนบูรพานอก 
 IMG ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่การดูแลของศูนย์ฯ 6 (วัดป่าแสนอุดม)
IMG  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง
IMG  โครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
IMG  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุณชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองศาลาเเละผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาล 
IMG 

 
IMG 

IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก
IMG  เชิญร่วมบริจาคโลหิตน้อมดวงใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 
 IMG กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี 
 IMG ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง 
 IMG พิธีเปิดการแข่งขันจักรยานล้อเดียว  
IMG  พิธีทำบุญเลี้ยงพระตลาดอาหารโต้รุ่ง (ตลาด 6) ประจำปี 2561
IMG  กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์สามัคคี ทุกวันพระใหญ่ ”ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
 IMG ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จังหวัดอุบลราชธานี
 IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสุรินทร์  
 IMG ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬานักเรียนจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561
IMG  ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเเละมารดาหลังคลอด  
IMG  ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกสมาคมผังเมืองแห่งประเทศไทยและคณะอุบลพัฒนาเมือง  
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 ชมรมผู้สูงอายุคุ้มโพธิ์ทอง ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่   
IMG  ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 
IMG  ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตร วันพ่อเเห่งชาติ 
 IMG พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก 
 IMG มติการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก  
IMG  กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุวัดบูรพาราม และชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยสารพัดช่าง 
IMG  ซ้อมปั่นกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดอุบลราชธานี  
IMG  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ 
IMG  ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี  

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

156604
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
662
790
5127
146573
16356
24816
156604

Your IP: 54.197.24.206
2019-02-22 21:32