Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 40 44,688,600
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 1 1,000,000 - สำนักการช่าง
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชยางกูร 10.2 1 1,200,000 - สำนักการช่าง
3 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำสวนสาธารณะห้วยม่วง 1 2,000,000 - สำนักการช่าง
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 3 1 900,000 - สำนักการช่าง
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 2/1 1 250,000 - สำนักการช่าง
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 4 1 470,000 - สำนักการช่าง
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห์ (ซอยพนม 9) 1 1,950,000 - สำนักการช่าง
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 1 2,600,000 - สำนักการช่าง
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 1 496,000 - สำนักการช่าง
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 1 473,000 - สำนักการช่าง
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 1 693,000 - สำนักการช่าง
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 2 1 3,475,000 - สำนักการช่าง
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสมเด็จ 4 (ข้างบ้านเลขที่ 158) 1 669,000 - สำนักการช่าง
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 231) 1 173,000 - สำนักการช่าง
15 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 239) 1 166,000 - สำนักการช่าง
16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 253) 1 163,000 - สำนักการช่าง
17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 - ซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 56/2) 1 552,000 - สำนักการช่าง
18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 (ข้างบ้านเลขที่ 88/2) 1 610,000 - สำนักการช่าง
19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 - ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 13) 1 727,000 - สำนักการช่าง
20 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 17) 1 330,000 - สำนักการช่าง
21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 (ข้างบ้านเลขที่ 53/1) 1 680,000 - สำนักการช่าง
22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) 1 540,000 - สำนักการช่าง
23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 3 1 3,560,000 - สำนักการช่าง
24 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยราชธานี 1 1 2,780,000 - สำนักการช่าง
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 7 1 280,000 - สำนักการช่าง
26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสรรพสิทธิ์ 9 1 1,410,000 - สำนักการช่าง
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนนิคมสายกลาง (ข้างบ้านเลขที่ 162 - 164) 1 319,000 - สำนักการช่าง
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 7 1 470,000 - สำนักการช่าง
29 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 1 1,570,000 - สำนักการช่าง
30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 243/1) 1 360,000 - สำนักการช่าง
31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 1 334,000 - สำนักการช่าง
32 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2 1 1,550,000 - สำนักการช่าง
33 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3 1 1,270,000 - สำนักการช่าง
34 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 6 1 1,778,000 - สำนักการช่าง
35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 8 1 2,149,000 - สำนักการช่าง
36 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 366) 1 889,600 - สำนักการช่าง
37 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 1 (ช่วงซอยสรรพสิทธิ์ 14 - ทางเข้าประมงฯ) 1 860,000 - สำนักการช่าง
38 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 1 2,340,000 - สำนักการช่าง
39 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 1,722,000 - สำนักการช่าง
40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเชื่อมซอยชยางกูร 40 - ซอยชยางกูร 42 1 930,000 - สำนักการช่าง
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 5,000,000
แผนงาน  เคหะและชุมชน
41 โครงการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 1 5,000,000 - สำนักการช่าง
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3,644,400
แผนงาน  เคหะและชุมชน
42 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 3,000,000 - สำนักการช่าง
43 โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 494,400 - สำนักการช่าง
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
44 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 150,000 - ฝ่ายป้องกันฯ
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 23,130,000
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
45 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 18,150,000 - กองวิชาการฯ
46 โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 100,000 - กองวิชาการฯ
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
47 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 1 800,000 - สป./วิชาการฯ
แผนงาน  สาธารณสุข
48 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 1 3,000,000 - สธ./สน.ช่าง/สป.
แผนงาน  เคหะและชุมชน
49 โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 1,080,000 - สำนักการช่าง
รวมทั้งสิ้น 49 76,463,000

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนวัดสารพัฒนึก

IMG 0002 IMG 0006
IMG 0010 IMG 0013
IMG 0016 IMG 0018
IMG 0020 IMG 0022
IMG 0025 IMG 0027
IMG 0029 IMG 0032
IMG 0035 IMG 0037
IMG 0040 IMG 0043
IMG 0048 IMG 0050
IMG 0052 IMG 0054
IMG 0055 IMG 0057
IMG 0059 IMG 0062
IMG 0063 IMG 0064
IMG 0066 IMG 0068
IMG 0070 IMG 0072
IMG 0073 IMG 0074
IMG 0076 IMG 0078
   
   
   

กรณีแจ้งการเกิด

กรณีแจ้งการตาย

กรณีการแจ้งย้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

กรณีการแจ้งย้ายที่อยู่ออกเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

กรณีการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง

กรณีการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนวัดสารพัฒนึก

IMG 0079 IMG 0080
IMG 0082 IMG 0084
IMG 0085 IMG 0087
IMG 0088 IMG 0089
IMG 0090 IMG 0092
IMG 0094 IMG 0095
IMG 0098 IMG 0100

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

238723
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
206
1037
3596
230223
24448
20875
238723

Your IP: 52.87.176.39
2019-06-26 06:46