Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน  2  โครงการ                        40,379,400
     แผนงาน บริหารงานทั่วไป
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการจราจร                        379,400
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าที่เชื่อมโยงกับ                    40,000,000
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                 3,440,600
จำนวน 2 โครงการ
     แผนงาน บริหารงานทั่วไป
3 โครงการจัดงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี                        300,000
     แผนงาน รักษาความสงบภายใน
4 โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)                      3,140,600
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน 1 โครงการ                        100,000
     แผนงาน บริหารงานทั่วไป
5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการ                        100,000
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ
รวมทั้งสิ้น 5  โครงการ 43,920,000

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2196183
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1099
1706
7823
2169611
12537
59149
2196183

Your IP: 35.172.111.47
2023-06-09 22:16