Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ท่านสามารถ CLICK เลือกเฉพาะโครงการที่ท่านประสงค์จะแสดงความคิดเห็นฯ ตามรายชื่อโครงการด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ
1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเขื่อนธานี

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ช่วงบ้านเลขที่ 546 ถึงหมู่บ้านบัวทอง)

2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีณรงค์ 2. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร
    (ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ห้วยม่วง)
3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลชัย 3. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยข้างตลาดสดเทศบาล 5
4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนหม่อมเจียงคำ 4. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 11
5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพิชิตรังสรรค์ 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุบล-ตระการ 13 (แยก 1)
6. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสรรพสิทธิ์ 6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 5 (ด้านติดกำแพงรั้วเรือนจำ)
7. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุริยาตร์ 7. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 28)
8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาสงเคราะห์ 8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 43)
9. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 40 9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยชยางกูร 19 (ข้างบ้านเลขที่ 5/2)
10. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 42 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยชยางกูร 34 (ข้างบ้านเลขที่ 66)
11. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 21 11. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 2
12. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุปลีสาน (ถนนเทพโยธี-ถนนสมเด็จ) 12. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 38
13. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมราช 13. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 4
14. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมเทพ 14. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ข้างหนองนาควาย
15. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนชวาลานอก 15. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 2.2
16. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยบูรพาใน 1 16. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ข้างหนองนาควาย
17. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุบลกิจ 17. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนธรรมวิถี (ข้างบ้านเลขที่ 47)
18. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนนครบาล 18. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 38)
19. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชบุตร 19. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 568)
20. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนหลวง 20. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 25/6)
21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุนทรวิมล 21. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ ข้างวัดพลแพน
22. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนบูรพานอก 22. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร)
23. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนยุทธภัณฑ์  
24. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพลแพน  
25. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนจงกลนิธารณ์  
26. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนชวาลาใน  
27. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาอุปถัมภ์  
28. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนธรรมวิถี  
29. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุรศักดิ์  
30. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชวงศ์  
31. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีทอง  
32. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนแจ้งสนิท