Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562

 IMG

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  13  โครงการ     22,683,700
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 22,683,700
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.1 258,000
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.3 768,000
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.5 361,000
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.7 295,000
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.9 312,000
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.11 601,000
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.13 716,000
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.15 206,000
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเลี่ยงเมือง 3 1,992,000
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 4,660,000
11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) 4,900,000
12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 5,514,800
13 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,099,900
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 26,970,000
    แผนงาน เคหะและชุมชน 26,970,000
14 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  (สวนสาธารณะบูรพานอก) 18,000,000
15 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสวนสาธารณะห้วยม่วง 8,970,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  2  โครงการ
    ของชุมชน 
800,000
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 500,000
16 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
    แผนงาน สาธารณสุข 300,000
17 โครงการปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 300,000
รวมทั้งสิ้น  17  โครงการ 50,453,700

กรอบอัตากำลัง 3 ปี พนักงานเทศบาล

 

 ลำดับ

สังกัด

 มีคน 

 ว่าง 

 รวม 

 หมายเหตุ 

 

ปลัดเทศบาล

1 - 1  
 

รองปลัดเทศบาล

3 - 3  
1

สำนักปลัดเทศบาล

47 1 48  
2

สำนักการคลัง

33 6 39  
3

สำนักการช่าง

36 16 52  
4

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         

31 3 34  
5

กองวิชการและแผนงาน

24 2 26  
6

สำนักการศึกษา

16 5 21  
7

กองสวัสดิกาสังคม

9 4 13  
8

หน่วยตรวจสอบภายใน

3 - 3  
 

รวม

 199     37 
   236 
           

ข้อมูล  ณ  วันที่ 26 มิถุนายน 2563

กรอบอัตากำลัง 3 ปี ลูกจ้างประจำ

 

 ลำดับ

สังกัด

 มีคน 

 ว่าง 

 รวม 

 หมายเหตุ 

1

สำนักปลัดเทศบาล

49 4 53  
2

สำนักการคลัง

16 2 18  
3

สำนักการช่าง

54 17 71  
4

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         

46 3 49  
5

กองวิชการและแผนงาน

9 4 13  
6

สำนักการศึกษา

19 3 22  
7

กองสวัสดิกาสังคม

7 2 9  
8

หน่วยตรวจสอบภายใน

- - -  
 

รวม

 200 
   -   
   235  
           

ข้อมูล  ณ  วันที่ 26 มิถุนายน 2563

กรอบอัตากำลัง 3 ปี ลูกจ้างประจำ

 

 ลำดับ

สังกัด

 มีคน 

 ว่าง 

 รวม 

 หมายเหตุ 

1

สำนักปลัดเทศบาล

7 - 7  
2

สำนักการคลัง

3 - 3  
3

สำนักการช่าง

4 - 4  
4

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         

3 - 3  
5

กองวิชการและแผนงาน

1 - 1  
6

สำนักการศึกษา

1 - 1  
7

กองสวัสดิกาสังคม

- - -  
8

หน่วยตรวจสอบภายใน

- - -  
 

รวม

 19
   -   
   19  
           

ข้อมูล  ณ  วันที่ 26 มิถุนายน 2563

กรอบอัตากำลัง 3 ปี ลูกจ้างประจำ

 

 ลำดับ

สังกัด

 มีคน 

 ว่าง 

 รวม 

 หมายเหตุ 

1

สำนักปลัดเทศบาล

40 10 50  
2

สำนักการคลัง

18 8 26  
3

สำนักการช่าง

91 13 104  
4

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         

203 24 227  
5

กองวิชการและแผนงาน

5 1 6  
6

สำนักการศึกษา

33 8 41  
7

กองสวัสดิกาสังคม

5 4 9  
8

หน่วยตรวจสอบภายใน

- 1 1  
 

รวม

 395 
   64   
   464  
           

ข้อมูล  ณ  วันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

615801
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
676
913
2239
607732
10363
27186
615801

Your IP: 18.207.240.230
2020-07-14 12:14