Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ร่างเทศบัญญัติที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนและยกร่างเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี
 
 1.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ...

 2.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. ...

 3.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ...

4.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...

 5.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...

 6.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องตลาด  พ.ศ. ...

 7.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....

 8.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...

 9.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ. ...

- สรุปเนื้อหาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี

- ข้อมูลประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี

 - แบบแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี

 - ประชาพิจารณ์เทศบัญญัติ

194468

194469

Slide11

Slide12

Slide13

ข่าวย้อนหลังเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

IMG 2

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

8 ก.ค.62

IMG

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี2562 วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” 

24 มิ.ย. 62

IMG

ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 116 โครงการ

18 มิ.ย.62

 
   
 
   
 
   
   
   
   
 
   
    
   
 
   
   
   
   
 
   
 
   
   
   
 
   
IMG 
IMG   
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอด พื้นที่บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่)
IMG  โครงการอบรบโครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation )
 IMG อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
IMG  งานแถลงข่าวการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2562 (Miss Ubonratchathani Candle Festival International & Miss AEC 2019)  
IMG  การประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
 IMG ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
IMG  โครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation ) 
IMG  โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 
IMG  ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 (ระดับประเทศ) 
IMG  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
IMG  พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
IMG  บวงสรวงศาลหลักเมือง
IMG  กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง 
IMG  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง
 IMG กิจกรรมปั่นจักรยานมหกรรมวันสามโลก
 IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
IMG

อบรมติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

 
IMG โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจให้กับผู้สูงอายุ

 

390525

โครงการนวัตกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา ชุด หนูน้อยปฐมวัยยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน

เรื่อง การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย”

 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรม

    1.1.1 เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือการผลิตและการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา    ชุด หนูน้อยปฐมวัยยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน  เรื่องการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ  และการใช้ภาษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

    1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียน  ก่อนและหลังการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา ชุด หนูน้อยปฐมวัยยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน เรื่อง การสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ  และการใช้ภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 175 คน

              1.2 ผลงานสอดคล้องกับนวัตกรรม ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ คือ

          1. ประโยชน์ต่อนักเรียน 

                   1.1  นักเรียนมีสื่อ  คือ  สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น  จำนวน  ๒0 ชนิดและชุดฝึก จำนวน  10  เล่ม

                   1.2  นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่อง การสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษาได้  สืบเนื่องจากสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาและชุดฝึกเสริมทักษะสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษา  ชั้นอนุบาลปีที่  1  ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นได้จัดเรียงลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนเริ่มจากง่ายไปหายาก

                   1.3  หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาและชุดฝึกเสริมทักษะสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  แล้ว นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบความพร้อมด้านสติปัญญาการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษา  ได้ถูกต้องเพิ่มขึ้น

          2. ประโยชน์ต่อครู

                   2.1  ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ 

                   2.2  ครูสามารถใช้ชุดฝึกเสริมทักษะสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สอนเสริมนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่เรียนค่อนข้างอ่อน

                   2.3  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครู  ที่จะพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และเป็นแนวทางในการสร้างสื่อหรือชุดฝึกเสริมทักษะในเนื้อหาอื่นต่อไป

2. โครงการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในข้อใด

     -  การศึกษาที่มีคุณภาพ

         หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  คือ  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม - วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร  และความเข้าใจของทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 3-27)

      1.  หลักการ

              เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นตอนของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ  โดยกำหนดหลักการดังนี้

              1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท

              2.  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย

              3.  พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

              4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

              5.  ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก

               หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ  3 - 5  ปี  เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา  เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กวันนี้  ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือครู  ยังคงเข้าใจว่าหากสอนหนังสือหรือเนื้อหาวิชาแก่เด็กตั้งแต่ยังเล็กจะช่วยให้เด็กเรียนดีในเวลาต่อไป  จึงเกิดการยัดเยียดการอ่านเขียนเรียนเลข และเนื้อหาสาระให้เด็ก จะเห็นว่าหลายกิจกรรม เช่น  ศิลปศึกษา การเล่น ฯลฯ นั้นไม่มีความสำคัญ ความผิดพลาดอีกประการหนึ่ง ก็คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กมักมุ่งพัฒนาเด็กสำหรับสภาพสังคมปัจจุบัน ตามความเป็นจริง เด็กจะเติบโตไปสู่สังคมในอนาคต  การเตรียมเด็กวัยนี้จึงควรให้พร้อมที่จะเผชิญกับสภาพการณ์ต่อไป

             1. มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน

การพัฒนาเด็กทุกด้านหมายความว่า เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา หรือมีการกล่าวอีกสำนวนหนึ่งว่า “พัฒนาเด็กทั้งตัว” หลักการนี้ถือว่าเป็นสากล แต่ละด้านจะมีรายละเอียดอะไรบ้างก็อาจดูได้จากแนวการจัดประสบการณ์หรือหลักสูตรนั่นเอง

             2. จัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

เด็กในวัยก่อนประถมศึกษาจะต่างจากระดับประถมศึกษาทั้งด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนก็จะแตกต่างกันไป

                    2.1 ด้านร่างกาย ไม่บังคับให้เขียนหนังสือ เพราะการเขียนจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อกล้ามเนื้อนิ้วมือแข็งแรงพอที่จะสามารถจับดินสอแล้วขีดเขียนไปในทิศทางที่ต้องการได้และใช้มือและตาให้สัมพันธ์กันได้  การออกกำลังจะไม่เป็นแบบประถมศึกษา  แต่จะได้จากการเล่นกลางแจ้งอย่างอิสระ  รับประทานอาหารครบ  5 หมู่  เนื่องจากเป็นระยะที่จะพัฒนาสมองได้ ฯลฯ

                   2.2 ด้านอารมณ์-จิตใจ  กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาอารมณ์ - จิตใจ  ได้ดีที่สุดสำหรับเด็กวัยนี้จะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม  เช่น  ศิลปศึกษา และการเล่นอย่างอิสระ  การจัดตารางกิจกรรม  โดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม  และวัยของเด็ก จะช่วยพัฒนาอารมณ์-จิตใจได้เป็นอย่างดี  ฯลฯ

                   2.3 ด้านสังคม  ให้โอกาสเด็กได้เล่นร่วมกันอย่างอิสระ จะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ  ให้เด็กได้ทำกิจกรรมศิลปศึกษาอย่างอิสระ จะช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก ฯลฯ

                   2.4 ด้านสติปัญญา  ให้โอกาสเด็กได้ทำความเข้าใจพื้นฐานทางภาษาคณิตศาสตร์  จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ทำท่าประกอบการร้องเพลงหรือท่องคำประพันธ์  และจะให้อ่าน - เขียน  เมื่อเด็กมีความพร้อมที่จะทำ


3. ลักษณะของโครงการ

      -  โครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิม ชื่อโครงการเดิม โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งได้เริ่มไว้ในปี พ.ศ. 2558


4. ความสำคัญของโครงการนวัตกรรม

          การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามความพร้อมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นพื้นฐานของการศึกษาระดับสูงขึ้นต่อไป การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง พ่อ แม่ และผู้ใกล้ชิดเด็กเป็นผู้ช่วยเหลือให้เด็กมีพัฒนาการและเตรียมความอย่าง เหมะสม เนื่องจากช่วงวัยในบางช่วงเด็กยังต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะในช่วง 0-5 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่มีการเรียนรู้และพัฒนาการได้มากที่สุดโดยในยุคสมัยนี้จะเห็นว่าเด็กจะอยู่กับเทคโนโลยีมากเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่มีพัฒนาการในบางส่วน แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ใน  การสอนลูกหรือปล่อยให้เขาอยู่กับมันมากจนเกินไป ทำให้เด็กในยุคสมัยนี้มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อยและมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ไม่เต็มที่ การมีสื่อที่ดีต้องเป็นสื่อที่จะสามารถทำให้เด็กมีพัฒนาการครบ 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี เห็นว่าการที่ครูและผู้ปกครองได้ผลิตสื่อในการเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยจะเป็นกระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ใน  การพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยเกิดการเปลี่ยนแปลอย่างเป็นรูปธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างดี โดยเฉพาะการใช้วัสดุจากธรรมชาติจากท้องถิ่นนำมาเป็นสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตสื่อเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยขึ้น


5. ความคิดสร้างสรรค์ของโครงการนวัตกรรม

        5.1 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถและทักษะในการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

        5.2  เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากการบูรณาการผ่านการเล่นประกอบการใช้ชุดสื่อ ชุดหนูน้อยปฐมวัยยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน  เรื่อง การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบและการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

        5.3  เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบและการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย


6. ความสามารถในการถ่ายทอดโครงการนวัตกรรม

        6.1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ

แข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 วันที่ 19 – 21 มิถุนายน  2560 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

        6.2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 วันที่ 28  มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

        6.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 วันที่ 9 – 11 กันยายน  2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

        6.4 ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ


7. ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรม

      -  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ปรับเปลี่ยนใช้ได้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


8. ผลกระทบของโครงการนวัตกรรม

      -  ไม่มี


9. การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย

      -  มีการเผยแพร่โครงการนวัตกรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้มีส่วนร่วม

      -  เป็นวิทยากร สาธิต จัดทำการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

      -  มีการจัดทำเอสารเผยแพร่ / แผ่นพับ ผลงานทางวิชาการสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

      -  มีแบบสอบถาม / แบบประเมินความพึงพอใจ

      -  มีการแสดงผลงานทางวิชาการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

      -  มีการแสดงนิทรรศการผลงานสื่อนวัตกรรม

      -  มีการรายงานผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรม


10. บทเรียนที่ได้รับ

      -  ไม่มีงบประมาณในการจัดทำโครงการนวัตกรรม

 

390526

390527

390528

390529

390530

1

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี รับมอบธงพร้อมเป็นเจ้าภาพงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยครั้งที่ 7 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีต่อไป...ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษCr.FB สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี
ที มฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

305097
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
179
751
2425
296451
15210
26970
305097

Your IP: 3.226.243.130
2019-09-18 03:38