Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

เพิ่มเติมโครงการ ครั้งที่ 1/2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 ถึง 2564)    ปี  พ.ศ . 2561

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
  จำนวน งบประมาณ
  โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 18 50,078,600
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร  1 6,000,000  - สำนักการช่าง
(ข้างบ้านเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 2 และซอยเชื่อมซอยชยางกูร 6-8)
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2  1 7,532,000  - สำนักการช่าง
(ช่วงซอยแยกซอยชยางกูร 2.1-2.2)
3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 1 1,770,000  - สำนักการช่าง
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยศรีแสงทอง 6 1 380,000  - สำนักการช่าง
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยอุบล-ตระการ 2.3 1 329,000  - สำนักการช่าง
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างซอยบูรพาใน 2 1 124,000  - สำนักการช่าง
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้างบ้านอาจารย์สถิตย์ ไชยกาล) 1 166,000  - สำนักการช่าง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17) 1 118,000  - สำนักการช่าง
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ช่วงซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 12-ซอยแจ้งสนิท 1)  1 4,284,000  - สำนักการช่าง
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนอุปลีสาน (ช่วงซอยแยกซอยอุปลีสาน 10 - ซอยราชธานี 1) 1 3,784,000  - สำนักการช่าง
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลยที่ 23) 1 180,000  - สำนักการช่าง
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเทพโยธี ซอยบุญลี(ข้างบ้านเลยที่ 170/1) 1 548,600  - สำนักการช่าง
13 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ) (ด้านทิศตะวันออก) 1 148,000  - สำนักการช่าง
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 4 1 180,000  - สำนักการช่าง
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเทพโยธี 10 1 273,000  - สำนักการช่าง
16 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล.ลำรางหนองดินจี่ (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ข้างบ้านเลขที่128/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 168) 1 1,103,000  - สำนักการช่าง
17 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล.ลำรางนาควาย (ช่วงหลัง รพ.ราชเวช ถึงถนนเลี่ยงเมือง) 1 19,537,000  - สำนักการช่าง
18 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนชยางกูร (บริเวณตลาดเทศบาล 6) 1 3,622,000  - สำนักการช่าง
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 180,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
19 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง 1 100,000 - กองสวัสดิการสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
20 โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล 1 80,000 - ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 19,642,900
แผนงานเคหะและชุมชน
21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดปลาข่อใน 1 10,100,000  - สำนักการช่าง
22 โครงการปรับปรุงทางเดินรอบศาลหลักเมืองและบริเวณด้านล่างโดยรอบ 1 5,720,000  - สำนักการช่าง
23 โครงการปรับปรุงบ่อน้ำพุบริเวณรอบศาลหลักเมือง 1 2,860,000  - สำนักการช่าง
24 โครงการตกแต่งภายในศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 1 962,900  - สำนักการช่าง
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 14,140,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 1 200,000  - งานวิเคราะห์ฯ (วช.)
26 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 1 100,000  - งานวิจัยฯ (วช.)
แผนงานการศึกษา
27 โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 30,000  - ศพด.วัดมหาวนาราม
แผนงานเคหะและชุมชน
28 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 6,000,000  - สำนักการช่าง
29 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและห้องน้ำบริการประชาชน 1 5,000,000  - สำนักการช่าง *งบอุดหนุน
30 โครงการพัฒนานครอุบลเมืองสะอาด 1 100,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
31 โครงการบำรุงรักษาความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 2,160,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
32 โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 70,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
33 โครงการรักษ์แม่มูล 1 100,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
34 โครงการโรงเรียนลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง 1 80,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
35 โครงการศูนย์เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ำ 1 300,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 51 75,699,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป
36 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 1 99,600 - กองวิชาการและแผนงาน
37 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง 1 1,057,800 - สำนักการคลัง
38 โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์ต้อนรับประชาชนเพื่อใช้ในสำนักการคลัง 1 50,000 - สำนักการคลัง
39 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน 1 11,000 - หน่วยตรวจสอบภายใน
40 โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 30,000,000 - สำนักปลัดฯ/สำนักการช่าง
41 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติตนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 1 50,000 - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่(สป.)
42 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล 1 50,000 - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่(สป.)
แผนงานรักษาความสงบภายใน
43 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานีดับเพลิงบูรพา 1 285,000 - ฝ่ายป้องกันฯ (สป.)
44 โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง บริเวณโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 1,500,000 - ฝ่ายป้องกันฯ (สป.)
45 โครงการปรับปรุงห้องแม่ข่ายกล้อง CCTV 1 500,000 - ฝ่ายรักษาความสงบ (สป.)
แผนงานการศึกษา
46 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา 1 181,800 - สำนักการศึกษา
47 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 327,500 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
48 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1 2,000,000 - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
49 โครงการก่อสร้างตู้เก็บอุปกรณ์ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1 600,000 - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
50 โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1 680,000 - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
51 โครงการติดตั้งผ้าม่านอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1 70,000 - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
52 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 3,036,900 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
53 โครงการปรับปรุงห้องน้ำในห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 800,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
54 โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 1 200,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
55 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและพัฒนาลานด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 2,500,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
56 โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 600,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
57 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและปรับปรุงสนามกรีฑา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 10,000,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
58 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 1 800,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
59 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 800,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
60 โครงการต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทำห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 1 2,000,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
61 โครงการก่อสร้างทางเท้าและหลังคา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 1,000,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
62 โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 391,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
63 โครงการฟุตบอลสามัคคีอะเคดามี่สู่ความเป็นกีฬาอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 568,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
64 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 78,000 - ร.ร.เทศบาล 4 อนุบาลฯ
65 โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 200,000 - ร.ร.เทศบาล 4 อนุบาลฯ
66 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 4,000,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ฯ
67 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 1,457,400 - ร.ร.เทศบาล 5 ฯ
68 โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 600,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ฯ
69 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 950,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
70 โครงการจัดหาเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 255,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
71 โครงการซ่อมแซมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 400,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
72 โครงการทาสีอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 300,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
73 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 550,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
74 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 1,680,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
75 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 184,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 200,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
77 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 500,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
78 โครงการติดตั้งมิเตอร์ประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 20,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
79 โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 100,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
80 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานราก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 40,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
แผนงานสาธารณสุข
81

โครงการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียภายในอาคารพร้อมปรับปรุงพื้นผิวอาคารสำนักงานกองสาธารรณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

1 100,000 - กองสาธารณสุข
82 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 653,400 - กองสาธารณสุข
แผนงานเคหะชุมชน
83 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาด/งานจัดเก็บขยะมูลฝอย 1 583,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
84 โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 1 2,000,000  - สำนักการช่าง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
85 โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม 1 490,000 - กองสวัสดิการสังคม
แผนงานงบกลาง
86 โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 1 200,000 - สถานธนานุบาลฯ2
รวมทั้งสิ้น 86 159,740,900

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1649215
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
716
793
4092
1622722
38557
59044
1649215

Your IP: 3.236.225.157
2022-08-16 16:20