Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

เพิ่มเติมโครงการ ครั้งที่ 3/2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 - 2564)   ปี  พ.ศ . 2561

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 27 62,605,000
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 13 300,000 - สำนักการช่าง
2

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 4
(ช่วงถนนธรรมวิถี-ลำรางนาควาย) 

3,505,000  - สำนักการช่าง
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเลี่ยงเมือง 7 4,740,000  - สำนักการช่าง
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 1,610,000  - สำนักการช่าง
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7 1,090,000  - สำนักการช่าง
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 750,000  - สำนักการช่าง
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 1,560,000  - สำนักการช่าง
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13 1,600,000  - สำนักการช่าง
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 1,120,000  - สำนักการช่าง
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17 730,000  - สำนักการช่าง
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19 950,000  - สำนักการช่าง
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 830,000  - สำนักการช่าง
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 3,898,000  - สำนักการช่าง
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 2,108,000  - สำนักการช่าง
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 1,393,000  - สำนักการช่าง
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 1,746,000  - สำนักการช่าง
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 1,092,000  - สำนักการช่าง
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19 1,122,000  - สำนักการช่าง
19 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสุขาสงเคราะห์ (ข้างบ้านเลขที่279) 850,000  - สำนักการช่าง
20

โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ)

1,500,000  - สำนักการช่าง
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช- ถนนพนม) 5,111,000  - สำนักการช่าง
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) 7,465,000  - สำนักการช่าง
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 14 (บ้านนางพรทิพา หีบแก้ว) 250,000  - สำนักการช่าง
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ 275,000  - สำนักการช่าง
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 500,000  - สำนักการช่าง
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 4,510,000  - สำนักการช่าง
27 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 12,000,000  - สำนักการช่าง
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 103,100,000
แผนงาน เคหะและชุมชน
28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดวัดใต้ 10,000,000 - สำนักการช่าง
29 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมรั้วตาข่ายสวนสาธารณะห้วยม่วง 3,000,000 - สำนักการช่าง
30 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง 3,100,000  - สำนักการช่าง
31 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบูรพานอก 2,000,000  - สำนักการช่าง
32 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลและปรับปรุงภูมิทัศน์  85,000,000  - สำนักการช่าง
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 3,169,416
แผนงาน การศึกษา
33

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 13 (เงินอุดหนุนทั่วไป)

150,000 - สำนักการศึกษา
34

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

703,000 - สำนักการศึกษา
 
แผนงาน สาธารณสุข
35 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (เงินอุดหนุนทั่วไป) 163,680 - กองสาธารณสุขฯ
36 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (เงินอุดหนุนทั่วไป) 32,736 - กองสาธารณสุขฯ
37

โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนทั่วไป)

2,120,000 - กองสาธารณสุขฯ
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 9 11,466,500
แผนงาน บริหารทั่วไป
38 โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000 - สำนักการคลัง
แผนงาน การศึกษา
39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 400,000

โรงเรียนเทศบาล

บูรพาอุบล

40 โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,000,000

โรงเรียนเทศบาล3

สามัคคีวิทยาคาร

41 โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 185,500

ศพด.วัดใต้

พระเจ้าใหญ่

องค์ตื้อ

แผนงาน สาธารณสุข
42 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 700,000 - กองสาธารณสุขฯ
43 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 800,000 - กองสาธารณสุขฯ
44 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 1,850,000 - กองสาธารณสุขฯ
แผนงาน เคหะและชุมชน
45 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาด/งานจัดเก็บขยะมูลฝอย 4,531,000 - กองสาธารณสุขฯ
46 โครงการก่อสร้างร้านค้าจำหน่ายอาหาร คสล.ชั้นเดียว ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,500,000  - สำนักการช่าง
รวมทั้งสิ้น 46 180,340,916
 สรุป  จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 - 2564)  รวม  11 โครงการ  งบประมาณ  9,910,152 บาท
          ปี 2561
         แบ่งเป็น         งบเทศบาล        7    โครงการ      งบประมาณ  179,840,916 บาท
         แบ่งเป็น         งบอุดหนุน         1    โครงการ      งบประมาณ  500,000 บาท

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1653021
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
175
1043
7898
1622722
42363
59044
1653021

Your IP: 18.208.126.232
2022-08-20 05:17