Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

เพิ่มเติมโครงการ ครั้งที่ 4/2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 - 2564)   ปี  พ.ศ . 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 28 216,666,000
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) 1,000,000 - สำนักการช่าง
2 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 1,616,000 - สำนักการช่าง
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์
(ซอยลาบบุญประเสริฐ)
578,000 - สำนักการช่าง
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี
(ช่วงถนนหลวง - ถนนราชวงศ์) 
540,000 - สำนักการช่าง
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 13 278,000 - สำนักการช่าง
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน – 
ท่าบ่อ (ข้างบ้าน เลขที่ 89/4)
449,000 - สำนักการช่าง
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน - ท่าบ่อ 446,000 - สำนักการช่าง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 4,510,000 - สำนักการช่าง
9 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 13,579,000 - สำนักการช่าง
10 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและ
ถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ)
3,690,000 - สำนักการช่าง
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล -
ชุมชนบุ่งกาแซว)
4,990,000 - สำนักการช่าง
12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 5,000,000 - สำนักการช่าง
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) 300,000 - สำนักการช่าง
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 1,200,000 - สำนักการช่าง
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 18 4,000,000 - สำนักการช่าง
16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร
(ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - สี่แยกวนารมย์)
9,000,000 - สำนักการช่าง
17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคถนนแจ้งสนิท
(ช่วงหอนาฬิกา - สี่แยกดงอู่ผึ้ง)
30,000,000 - สำนักการช่าง
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนพรหมราช 1,500,000 - สำนักการช่าง
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนโดยรอบตลาดหนองบัว 5,000,000 - สำนักการช่าง
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยเชื่อมถนนเทพโยธี -
ถนนพลแพน
1,500,000 - สำนักการช่าง
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12.3 3,000,000 - สำนักการช่าง
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนสุขาอุปถัมภ์ - ห้วยม่วง 5,000,000 - สำนักการช่าง
23 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง 8,000,000 - สำนักการช่าง
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) 5,000,000 - สำนักการช่าง
25

โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี

93,900,000 - สำนักการช่าง
26 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,590,000 - สำนักการช่าง
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ชุมชนวังสว่าง 7,000,000 - สำนักการช่าง
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 4,000,000 - สำนักการช่าง
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 34,821,000
แผนงาน เคหะและชุมชน
29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแสงสว่างโดยรอบศาลหลักเมือง            2,820,000 - สำนักการช่าง
30 โครงการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี            2,976,000 - สำนักการช่าง
31 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี          17,975,000 - สำนักการช่าง
32 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2
         10,000,000 - สำนักการช่าง
33 โครงการชุมชนสดใส ประชารัฐ สุขใจปลอดภัยจากขยะอันตราย                50,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
แผนงาน สาธารณสุข
34 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว            1,000,000  - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.) *เงินอุดหนุน
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 9,537,600
แผนงาน การศึกษา
35 โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000 - งานโรงเรียน
36 โครงการเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน 300,000 - งานโรงเรียน
37 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
100,000 - งานโรงเรียน
38 ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 300,000 - งานปฐมวัย
39 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
200,000 - งานโรงเรียน
40 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 450,000 - งานโรงเรียน
41 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
497,200 - งานโรงเรียน
42 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 80,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
43 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้มีคุณูปการ ด้านการจัดการศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
250,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
44 โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับ
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
2,190,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
45 โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
การจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
700,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
46 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
300,000 - งานโรงเรียน
แผนงาน สาธารณสุข
47 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 230,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
48 โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ
ทัศนศึกษาดูงาน
2,650,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (วัน อสม.) 230,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
50 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
10,400 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
51 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
100,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
52 โครงการควบคุมประชากรสุนัข-แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน 250,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
แผนงาน เคหะและชุมชน
53 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดหาเครื่องออกกำลังกาย ชุมชนเบ็ญจะมะฯ 3 (วังแดง) 100,000 - สำนักการช่าง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
54 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 50,000  - งานสังคมสงเคราะห์
(กองสวัสดิการฯ)
55 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 50,000  - งานสังคมสงเคราะห์
(กองสวัสดิการฯ)
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 32 26,267,000
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
56 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,450,000  - สำนักปลัดเทศบาล
57 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
แก่ประชาชน
100,000 - งานด้านนิติการ (วช.)
58 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 30,000 - งานบริการข้อมูลข่าวสาร (วช.)
59 โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไร้สายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง 100,000 - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
60 โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการประชาชนในสวนสาธารณะห้วยม่วง 200,000 - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
61 โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการประชาชนในสวนสาธารณะหนองบัว 300,000 - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
62 โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000 - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
63 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000  - ฝ่ายการเงินฯ (สน.คลัง)
64 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
50,000  - ฝ่ายการเงินฯ (สน.คลัง)
แผนงาน สาธารณสุข
65 โครงการปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,430,000 - งานสุขาภิบาลฯ (สธ.)
66 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 645,000 - ฝ่ายบริหารทั่วไป (สธ.)
แผนงาน เคหะและชุมชน
67 โครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต์เทศบาลนครอุบลราชธานี 120,000 - สำนักการช่าง
แผนงาน การศึกษา
68 โครงการปรับปรุงอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 250,000 - รร.ท.1
69 โครงการติดตั้งป้ายชื่อหลักสูตรอาชีวศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 30,000 - รร.ท.1
70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบูรพา
อุบล
503,000 - รร.ท.1
71 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 255,000 - รร.ท.2
72 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 900,000 - รร.ท.3  
73 โครงการก่อสร้างอาคารโดมหน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 300,000 - รร.ท.3  
74 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า/แปรงฟัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร 
450,000 - รร.ท.3  
75 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,000,000 - รร.ท.3  
76 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศเหนือและรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก
และประตูทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
1,500,000 - รร.ท.3  
77 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและพัฒนาลานด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
1,450,000 - รร.ท.3  
78 โครงการปรับปรุงห้องน้ำในห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,050,000 - รร.ท.3  
79 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่
องค์ตื้อ
1,200,000 - รร.ท.4
80 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 84,000 - ศพด.รร.อนุบาลฯ
81 โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่
องค์ตื้อ
550,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
82 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 50,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 500,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
84 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 550,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
แผนงาน พาณิชย์
85 โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 9,000,000  - สถานธนานุบาล 1
86 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1) 10,000  - สถานธนานุบาล 1
87 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2) 10,000  - สถานธนานุบาล 2
รวมทั้งสิ้น 87 287,291,600

 

เพิ่มเติมโครงการ ครั้งที่ 4/2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 - 2564)   ปี  พ.ศ . 2562

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หน่วยงาน
ที่ขอรับ
เงินอุดหนุน
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
      ของชุมชน
3 5,345,000
แผนงาน สาธารณสุข
1 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข
1 2,120,000

- งานส่งเสริมสุขภาพ
กองสาธารณสุขฯ

- ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 1 225,000 - งานส่งเสริม
ประเพณีฯ
สำนักการศึกษา

- ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

3 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่
ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
1 3,000,000 - งานส่งเสริม
ประเพณีฯ
สำนักการศึกษา

- ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

 

ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

917247
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1075
4294
7773
897667
23187
53245
917247

Your IP: 3.231.230.175
2021-04-14 19:22